Fleksibilni predmetnik

V šolskem letu 2016/2017 bomo ponovno izvajali fleksibilni predmetnik v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu, saj so bili tudi v lanskem šolskem letu s tako obliko pouka zadovoljni tako učenci kot tudi učitelji in starši.

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

Glavni razlog, zakaj izvajamo fleksibilni predmetnik, je izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja, za dosego bolj kvalitetnega znanja. Predvsem želimo:

▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju;
▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

Letos bomo izvajali fleksibilni predmetnik pri predmetih LUM, GUM, GEO, ZGO, TIT, GOS, DKE, BIO; pri tistih, za katere učitelji menijo, da bi jim le-ta omogočil bolj kvaliteten pouk in umestitev več praktičnega dela ter aktivnih metod poučevanja v vzgojno-izobraževalni proces. V okviru fleksibilnega predmetnika bomo izvajali tudi izbirne predmete, in sicer: likovno snovanje (1, 2 in 3), obdelava gradiv kovine, obdelava gradiv les, obdelava gradiv umetne snovi, robotiko v tehniki, risanje v geometriji in tehniki, načini prehranjevanja. Večino predmetov, vključenih v fleksibilni predmetnik, bomo izvajali v obliki blok ur, torej dveh strnjenih ur.

Ker bodo zaradi fleksibilnega predmetnika nekateri predmeti potekali samo pol šolskega leta, bodo imeli učenci nekatere predmete samo v 1. polletju, druge pa samo v 2. polletju. Pri sestavi obeh urnikov smo pazili, da sta oba enako zahtevna in da je v obeh polletjih enako število ur (izjema: 4., 5. in 6. razred, kjer bo v enem od obeh polletij 1 ura več, razlika v urah pa bo tudi pri nekaterih učencih 7. – 9. razreda, ki so izbrali tak izbirni predmet, ki je vključen v fleksibilni predmetnik).

V 4. razredu bodo imeli nekateri oddelki pouk GUM v prvem polletju 1 uro tedensko, v drugem pa 2 uri. V 5. razredu pa bosta v fleksibilnem predmetniku GOS in GUM, in sicer bodo imeli učenci gospodinjstvo v enem od obeh polletij 2 uri, v drugem pa 0 ur, kar v kombinaciji z GUM pomeni, da imajo učenci eno polletje 1, drugo polletje pa 2 uri GUM.

Spodnje tabele prikazujejo, katere predmete bodo imeli učenci 6. – 9. razreda v posameznem polletju. Urnik A označuje 1. polletje, urnik B pa 2. polletje.

6. a A B
SLJ 5 5
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 0 2
LUM 2 0
ZGO 1 1
GEO 0 2
NAR 2 2
GOS 0 3
TIT 4 0
ŠPO 3 3
SKUPAJ 25 26
6. b A B
SLJ 5 5
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 0 2
LUM 2 0
ZGO 1 1
GEO 2 0
NAR 2 2
GOS 3 0
TIT 0 4
ŠPO 3 3
SKUPAJ 26 25
7. a A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 0 2
TIT 2 0
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
7. b A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 0 2
TIT 2 0
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
7. c A B
SLJ 4 4
MAT 4 4
TJA 4 4
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
NAR 3 3
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25 25
8. a A B
SLJ 3,5 3,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 0 2
LUM 2 0
BIO 0 3
GEO 3 0
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
DKE 0 2
TIT 2 0
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
8. b A B
SLJ 3,5 3,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 0 2
LUM 2 0
BIO 0 3
GEO 3 0
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
8. c A B
SLJ 3,5 3,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 0 2
LUM 2 0
BIO 3 0
GEO 0 3
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
DKE 2 0
TIT 0 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
9. a A B
SLJ 4,5 4,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 2 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
9. b A B
SLJ 4,5 4,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 2 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5
9. c A B
SLJ 4,5 4,5
MAT 4 4
TJA 3 3
GUM 2 0
LUM 0 2
GEO 2 2
ZGO 2 2
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 2 2
ŠPO 2 2
SKUPAJ 25,5 25,5

Fleksibilno smo načrtovali in bomo izvajali pouk občasno pri določenih predmetih tudi v ostalih razredih glede na značilnosti in potrebe posameznega učnega sklopa.