Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2018/19 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: LES Matej Kastelic
MATEMATIČNE DELAVNICE 7 Nina Bokal
ZVEZDE IN VESOLJE Špelca Kastelic
ŠPORT ZA SPROSTITEV Maja Škerjanec, Ivo Drole
8. NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Matej Kastelic
LIKOVNO SNOVANJE 2 Urška Jeraj
MATEMATIČNE DELAVNICE 8 Barbara Švarc Fajdiga
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Ivo Drole
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Marko Potokar
9. NEMŠČINA 3 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Matej Kastelic
LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Jeraj
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Matej Kastelic
ŠPORT ZA ZDRAVJE Monika Rjavec, Ivo Drole
7., 8. in 9. PLES Maruša Poplas
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Damir Pirc, Matej Kastelic
7. in 8. SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
8. in 9. POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo tri izbirne predmete, in sicer: obdelava gradiv les, likovno snovanje in kmetijska dela.