Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2017/18 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: LES Ivan Dović
MATEMATIČNE DELAVNICE 7 Nina Bokal
ŠPORT ZA SPROSTITEV Monika Rjavec, Maja Škerjanec
8. NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Ivan Dović, Damir Pirc
ROBOTIKA V TEHNIKI Ivan Dović
LIKOVNO SNOVANJE 2 Urška Jeraj
MATEMATIČNE DELAVNICE 8 Barbara Švarc Fajdiga
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Marko Potokar
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Marko Potokar
9. NEMŠČINA 3 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Ivan Dović
LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Jeraj
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Ivan Dović
ŠPORT ZA ZDRAVJE Maja Škerjanec, Marko Potokar
7., 8. in 9. GLEDALIŠKI KLUB Katarina Dremelj
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ivan Dović
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
8. in 9. ŠOLSKO NOVINARSTVO Sabina Jevšenak

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo dva izbirna predmeta, in sicer: obdelava gradiv umetne snovi in kmetijska dela.