Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2016/17 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: LES Ivan Dović, Damir Pirc
MATEMATIČNE DELAVNICE 7 Nina Bokal
LIKOVNO SNOVANJE 1 Martina Hegediš
ŠPORT ZA SPROSTITEV Monika Rjavec, Maja Škerjanec
7., 8. in 9. GLEDALIŠKI KLUB Katarina Dremelj
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ivan Dović
8. NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Ivan Dović
ROBOTIKA V TEHNIKI Ivan Dović
LIKOVNO SNOVANJE 2 Martina Hegediš
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Marko Potokar
8. in 9. NAČINI PREHRANJEVANJA Tanja Vičič
9. NEMŠČINA 3 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Ivan Dović
RETORIKA Sabina Kavšek
LIKOVNO SNOVANJE 3 Martina Hegediš
ŠPORT ZA ZDRAVJE Monika Rjavec, Maja Škerjanec

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo dva izbirna predmeta, in sicer: obdelava gradiv les in načini prehranjevanja.