Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2021/22 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. LIKOVNO SNOVANJE 1 Urška Bergant
NEMŠČINA 1 Marija Maja Zajc Kalar,
Silvia Benko Mataj
OBDELAVA GRADIV: LES Ana Maria Mauhar
ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU Marjetka Kolbl
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ana Maria Mauhar
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠPORT ZA SPROSTITEV Monika Rjavec
ZVEZDE IN VESOLJE Špelca Kastelic
8. DALJNOGLEDI IN PLANETI Julija Murko
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Martin Mežan
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Marko Potokar
LIKOVNO SNOVANJE 2 Urška Bergant
MULTIMEDIJA Živa Ovsenek
NEMŠČINA 1 Marija Maja Zajc Kalar
NEMŠČINA 2 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Ana Maria Mauhar
ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU Marjetka Kolbl
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
ROBOTIKA V TEHNIKI Matej Kastelic
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Sabina Planinšek
9. LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Bergant
MULTIMEDIJA Živa Ovsenek
NAČINI PREHRANJEVANJA Sabina Planinšek
NEMŠČINA 3 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Matej Kastelic
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ana Maria Mauhar
ŠPORT ZA ZDRAVJE Marko Potokar,
Maja Škerjanec,
Barbara Tekavec

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo štiri izbirne predmete, in sicer: multimedija, obdelava gradiv les, šport za zdravje in likovno snovanje.

 
 
 
Dostopnost