Šolska prehrana

Za učence pripravljamo zajtrke, dopoldanske malice in kosila. Prijave in odjave sprejemamo po telefonu izključno na telefonsko številko 786-68-74 ali osebno v pisarni št. 50 od 7. do 8. ure za naslednji dan in tudi po e-pošti prehrana.brinje@guest.arnes.si. Položnice prejmejo učenci v šoli.

Na zajtrk se lahko naročijo vsi učenci, ne le učenci v JV. Zajtrk bomo delili ob 7.30.

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano s predpisanim obrazcem, ki ga dobijo učenci v šoli, praviloma v mesecu juniju, za naslednje šolsko leto. Prijava se lahko odda tudi med šolskim letom in se lahko tudi kadarkoli prekliče. S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca in staršev, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačevali prispevke, pravočasno odjavljali obroke, plačali polno ceno obroka, če le-ta ne bo pravočasno odjavljen in šoli sporočili vsako spremembo podatkov, navedenih v Prijava učenca na šolsko prehrano. (Uradni list: http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010043.pdf). Zakon na tem področju prinaša določene novosti in spremembe:

Z dnem 31. 5. 2012 pa je začel veljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki na področju subvencioniranja šolske prehrane uvaja nekaj pomembnih novosti: v 141. členu določa, da so od 1. septembra 2012 dalje do splošne subvencije upravičeni samo tisti učenci, ki jim je z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice.  To pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti učenci, ki jim bo center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do 1/3 dodatne subvencije. Ostali bodo plačali malico v celoti. Tisti, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Vse vaše pripombe, predloge in mnenja v zvezi s šolsko prehrano lahko naslavljate na Sabino Planinšek, vodjo šolske prehrane (sabina.planinsek@guest.arnes.si) in Jožico Perme, vodjo šolske kuhinje (jozica.perme@guest.arnes.si oz. telefon 786-68-81) ali pisno v knjigo pritožb in pohval, ki se nahaja v pisarni pomočnice ravnateljice.