Izbirni predmet ASTRONOMIJA se izvaja v treh neodvisnih sklopih po eno leto, to pomeni, da se učenec lahko vpiše k izbirnemu predmetu tudi šele v 8. ali 9. razredu ne glede na to, da astronomijo predhodno še ni obiskoval.

Sklopi, ki sestavljajo izbirni predmet Astronomijo:

  • Sonce, Luna in Zemlja
  • Daljnogledi in planeti
  • Zvezde in vesolje

Opredelitev predmeta:

Izbirni predmet Astronomija naj:

– zadosti potrebi mladega človeka, da raziskuje svoj položaj v svetu glede na različne relacije: jaz – neposredno okolje, jaz – Zemlja, Zemlja – Sonce, Sonce in ostalo vesolje;

– predstavi način sklepanja, ki je lasten vsem naravoslovnim znanostim;

– zahteva strpnost in dopuščanje alternativ pri sklepanju;

– poudarja pomen kritičnosti pri razlagi opaženega.

 

Cilji predmeta

UČENCI:

– načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja;

– razvijajo mišljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev;

– razvijajo sposobnosti abstraktnega mišljenja;

– razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih spoznanj;

– razvijajo sposobnost in željo za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja:

učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij.

 

Metode dela

UČENCI bodo spoznali:

– vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenosti in velikosti;

– orientacijo po nebu; vzhajanje in zahajanje zvezd, navidezno gibanje Sonca in teles Sončevega

sistema, kako to vidimo na različnih mestih na Zemlji in kako bi to videli iz vesolja;

– gradnike Sončevega sistema v primerjavi z Zemljo;

– teleskop in ustvarjanje predstav o opazovanem predmetu;

– astronomsko opazovanje Lune, Sonca in planetov;

– zvezdno karto.

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Področja preverjanja in ocenjevanja znanja obsegajo:

– opazovanje, razumevanje in uporabo zvezdne karte,

– seminarsko nalogo v pisni obliki in kratko predstavitev glede na izbrano tematiko,

– izdelava modela in predstavitev le tega,

– izdelava poročila nočnega opazovanja.

 

Predmet obsega 35 ur v šolskem letu tj. –  1 uro na teden.