NA-MA POTI


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 


Šolsko leto 2020/2021

Primeri dejavnosti v šol. letu 2020/2021

 


Šolsko leto 2019/2020

Člani Projektnega tima OŠ Brinje Grosuplje smo ob podpori in v sodelovanju z ostalimi učitelji na šoli razvili in preizkusili dejavnosti učencev v podporo razvoja matematične in naravoslovne pismenosti. O dosežkih poročamo v okviru sestankov učiteljskega zbora, Sveta šole, na različnih izobraževanjih, z občasnimi razstavami izdelkov učencev na šoli, lokalni skupnosti pa smo jih predstavili tudi v okviru prireditve Grosuplje v jeseni 2019.

Primeri dejavnosti v šol. letu 2019/2020

 


Šolsko leto 2018/2019

Primeri dejavnosti

 


Šolsko leto 2017/2018

V letošnjem letu začenjamo sodelovanje v večjem projektu, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo: NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Konzorcijski partnerji v projektu so številne fakultete ter 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov od vrtcev do srednjih šol. Projekt bo potekal od 4. 11. 2017 do 30. 6. 2022. Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 
 
 
Dostopnost