KRITERIJ PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA PRI GEOGRAFIJI

100% – 91% = odlično (5)

90% – 80% = prav dobro (4)

79% – 60% = dobro (3)

59% – 45% = zadostno (2)

44% in manj = nezadostno (1)

 

KRITERIJ ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI

OCENA: odlično (5)

Učenec/učenka smiselno razlaga, povezuje in pojasnjuje geografske značilnosti določenega območja. Pri tem ustrezno uporablja geografsko terminologijo, ki jo razume in zna razložiti. Izraža se v celih stavkih, slovnično ustrezno, jasno in razumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom (tabele, tematske karte, slikovno gradivo …) je samostojen/samostojna, iz podatkov zna razbrati bistvene informacije in jih ustrezno pretvoriti v zaključke, ki jih zna utemeljiti, pri tem ne potrebuje nikakršne učiteljeve pomoči. Samostojno razlikuje med vzroki in posledicami posameznih elementov geografskega okolja.

OCENA: prav dobro (4)

Učenec/učenka večinoma smiselno razlaga, povezuje in pojasnjuje geografske značilnosti določenega območja. Pri tem večinoma (90%) ustrezno uporablja geografsko terminologijo, ki jo razume, pri razlagi manjšega dela naleti na težave. Izraža se v celih stavkih, slovnično ustrezno, večinoma jasno in razumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom je samostojen/samostojna, iz podatkov zna razbrati bistvene informacije in jih ustrezno

pretvoriti v zaključke, ki jih zna utemeljiti, pri tem potrebuje učiteljevo pomoč le občasno. Samostojno razlikuje med vzroki in posledicami posameznih elementov geografskega okolja, čeprav pri razlagi le-teh ni vedno nazoren/nazorna in prepričljiv/prepričljiva.

OCENA: dobro (3)

Učenec/učenka razlaga geografske značilnosti določenega območja, pri povezovanju in pojasnjevanju posameznih elementov ni samostojen/samostojna. Pri tem večinoma ustrezno uporablja geografsko terminologijo, ki je ne razume v celoti (do 2/3), pri razlagi ni

suveren/suverena. Izraža se večinoma v celih stavkih, slovnično večinoma ustrezno, občasno nejasno in manj razumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom je samostojen/samostojna, iz podatkov zna razbrati bistvene informacije, pri pretvarjanju v zaključke in utemeljevanju le-teh večkrat potrebuje učiteljevo pomoč. Samostojno zna našteti vzroke geografskih procesov, pri navajanju njihovih posledic za geografsko okolje naleti na težave. Razlaga brez učiteljeve pomoči ni nazorna in prepričljiva.

OCENA: zadostno (2)

Učenec/učenka razloži le najpomembnejše geografske značilnosti določenega območja, pri povezovanju in pojasnjevanju posameznih elementov ni samostojen/samostojna. Uporaba geografske terminologije je večinoma napačna, je večinoma ne razume (le polovico), pri razlagi ni suveren/suverena. Izraža se nepovezano, ne tvori povedi, slovnično manj ustrezno, nejasno in največkrat nerazumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom potrebuje stalno pomoč učitelja. Iz podatkov zna razbrati informacije le ob pomoči učitelja. Vzroke geografskih procesov le prepozna.

NEGATIVNA OCENA:

Če učenec/učenka ne dosega niti zgoraj omenjenih zahtev, je ocenjen/ocenjena z negativno oceno (1).

Kriteriji ustnega ocenjevanja znanja so izdelani na podlagi standardov znanja, predpisanih z učnim načrtom za geografijo v osnovni šoli.

 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE REFERATOV (PLAKAT ali PPT)

odlično (5)

Učenec učinkovito in natančno izbere podatke v učbeniku, dodatni literaturi in internetu. Problem je nazorno opredeljen in vsebinsko v celoti ustreza obravnavani temi. Učenec  pokaže veliko mero samostojnosti in iznajdljivosti. Ključne besede so izpostavljene in ustrezno pojasnjene. Podajanje je samostojno, tekoče, prepričljivo, nazorno.     Učenec ne bere teksta!  Plakat ali PPT je izdelan pisno in likovno učinkovito, samostojno, učenec pokaže izvirnost.

prav dobro (4)

Učenec učinkovito in natančno izbere podatke v učbeniku, dodatni literaturi in internetu, vendar ni prisotna iznajdljivost. Problem je prepričljivo in nazorno opredeljen, a vsebinsko pomanjkljiv. Pri tem ni opazna ali pa le v zelo majhni meri samostojnost in iznajdljivost. Večina ključnih besed je izpostavljenih in ustrezno pojasnjenih. Podajanje je tekoče, prepričljivo, nazorno, vendar navaja le primere iz literature. Učenec delno bere tekst na plakatu oz. PPT. Plakat oz PPT je izdelan pisno in likovno učinkovito, samostojno, izvirnosti pa ni opaziti.

dobro (3)

Učenec izbere podatke v učbeniku, podatki iz dodatne literature in interneta so uporabljeni v skromni količini. Problem je nazorno opredeljen, vendar brez samostojnosti in/ali iznajdljivosti, vsebina ni v celoti zajeta. Ključne besede so večinoma ustrezno izpostavljene, niso pa pojasnjene. Podajanje ni stalno tekoče, opazno je zatikanje pri govoru ali branje s plakata ali PPT, ni ustrezne prepričljivosti in nazornosti. Plakat je izdelan pisno in likovno ustrezno, vendar bi bil lahko nazornejši. Opazna je pomoč učitelja ali učencev ali staršev …, vendar v zelo majhni meri.

zadostno (2)

Učenec izbere podatke v učbeniku, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno literaturo ali iskanjem po internetu učenec ne pokaže zanimanja, stalno mora biti spodbujan s strani učitelja ali sošolcev ali staršev …. Problem je opredeljen, vendar je rešen skromno in površno, ni prepričljivosti in ustreznosti. Ključne besede so premalo izpostavljene ali pa so izpostavljene napačne. Pri podajanju se ustavlja, govor je prekinjen, prevladuje branje s plakata oz.PPT, ni ustrezne prepričljivosti in nazornosti. Informacije niso predstavljene v celoti. Plakat je izdelan tako, da vključuje vse osnovne likovne in pisne sestavine, ni pa nazoren. V veliki meri je opazna pomoč pri izdelavi plakata.

Če niso dosežene niti zgoraj omenjene zahteve, je ocena negativna (1).