a) Pragovi za ocene

do 44 % = nezadostno (1)

45 – 59 % = zadostno (2)

60 – 77 % = dobro (3)

78 – 90 % = prav dobro (4)

91 – 100 % = odlično (5)

 

b) Ocenjevanja govornih nastopov:

 

Upoštevanje temeljnih značilnosti besedilne vrste

1 – Učenec ni upošteval značilnosti besedilne vrste oz. se ni pripravil na govorni nastop.

2 – Učenec je upošteval samo nekatere značilnosti besedilne vrste.

3 – Učenec je upošteval le temeljne značilnosti besedilne vrste, vendar besedila ni členil na smiselne enote.

4 – Učenec je upošteval tipične značilnosti besedilne vrste, besedilo je smiselno členil na manjše enote.

5 – Učenec je upošteval vse tipične značilnosti besedilne vrste, besedilo je smiselno členil na manjše enote in ga nadgradil z zahtevnejšimi sestavinami.

 

Ustreznost temi

1 – Učenec je pripravil govorni nastop, vendar predstavitev ni ustrezala izbrani temi oz. besedilni vrsti.

2 – Učenec je ustrezno konkretiziral temo, vendar je bil pri tem neizviren oz. presplošen. Ni zbral vseh bistvenih podatkov, pri njihovem navajanju ni bil dovolj natančen.

3 – Učenec je ustrezno konkretiziral temo in zbral vse bistvene podatke, vendar pri tem ni bil izviren. Predstavitev je bila presplošna ali preveč podrobna.

4 – Učenec je ustrezno in izvirno konkretiziral temo. Predstavil jo je jedrnato in ne presplošno, vključeval je ustrezne primere.

5 – Učenec je ustrezno in izvirno konkretiziral temo. Predstavil jo je jedrnato in natančno. Vključeval je številne in prepričljive primere iz različnih virov.

 

Lastnosti govora

1 – Učenec je bral zapisano besedilo. Govorni nastop je bil nerazumljiv.

2 – Učenec ni govoril popolnoma prosto, temveč ob pomoči zapisanega besedila. Govoril je nerazločno, predstavitev ni bila tekoča.

3 – Učenec je govoril prosto in naravno, vendar ne popolnoma tekoče. Slikovno gradivo je uporabljal neučinkovito.

4 – Učenec je govoril razločno, prosto, razumljivo in tekoče. Učinkovito je uporabljal slikovne pripomočke, ohranjal je stik s poslušalci.

5 – Učenec je govoril prosto, razločno, razumljivo in tekoče. Primerno je uporabljal slikovne pripomočke in vidne spremljevalce govorjenja. Ohranjal je stik s poslušalci in sprejemal njihov odziv.

 

Jezikovna pravilnost in ustreznost

1 – Učenec je govoril neknjižno in jezikovno nepravilno.

2 – Učenec je govoril knjižno, a v besedilu je bilo veliko slovničnih in pravorečnih napak. Izražal se je okorno in skopo, ponavljal je besede in skladenjske vzorce.

3 – Učenec je govoril knjižno, vendar  so bile v besedilu še posamezne jezikovne napake. Njegovo izražanje je bilo deloma okorno in skopo.

4 – Učenec je govoril knjižno, njegovo izražanje je bilo večinoma bogato. Jezikovnih napak ni bilo.

5 – Učenec je govoril knjižno, njegovo izražanje je bilo bogato. Jezikovnih napak ni bilo.

 

Power Point predstavitev ter dodatna ponazorila

1 – Učenec je pisal cele povedi, slikovnega gradivna ni bilo oz. je bilo neustrezno. Pozabil je navesti vire in avtorstvo. Oblika je bila neurejena, veliko napak. Ni uporabil dodatnih ponazoril.

2 – Učenec je pisal povedi in ključne besede, slikovno gradivo je bilo neprimerno. Pri navedbi virov in avtorstva je naredil več napak. Oblika izdelka je bila slaba. Uporabil je skromna ponazorila.

3 – Učenec je napisal ključne besede, slikovno gradivo je bilo primerno, a skromno. Naredil je manjše napake pri navedbi virov in avtorstva. Oblika je bila delno ustrezna. Uporabil nekaj dodatnih ponazoril.

4 – Učenec je napisal ključne besede, dodal je ustrezno slikovno gradivo. Ustrezno je navedel vire ter avtorstvo. Podatki so bili urejeni smiselno, oblika izdelka je bila ustrezna, slovničnih napak ni bilo. Uporabil je več ustreznih ponazoril.

5 – Učenec je napisal ključne besede, dodal je ustrezno slikovno gradivo. Ustrezno je navedel vire ter avtorstvo. Podatki so bili urejeni smiselno, oblika izdelka zanimiva in prepričljiva (zelo dobra), slovničnih napak ni bilo. Uporabil je zanimiva dodatna in ustrezna ponazorila.

 

c) Kriteriji za pisna besedila 

Poustvarjalna in ustvarjalna besedila (spis)

 • vsebina (50 %): izvirnost, poglobljenost, razgledanost, ustreznost
 • zgradba in oblika (20 %): naslov, podnaslov, datum, členitev na odstavke, čitljivost pisave
 • slog (10 %): besedna raznolikost, dolžina povedi, vrstni red …
 • jezikovna in pravopisna pravilnost (20 %)

 

Neumetnostna besedila (dopis, opis, poročilo …)

 • vsebina (40 %)
 • oblika in zgradba (40 %)
 • jezikovna in pravopisna pravilnost (20 %)

 

č) Opisni kriteriji za deklamacije 

 • Odlično (5):

Učenec pove pesem na pamet. Pri tem lahko naredi največ dve napaki. Pesem pove doživeto, z ustreznimi poudarki in presledki.

 • Prav dobro (4):

Učenec pove pesem na pamet. Pri tem lahko naredi največ dve napaki. Pripovedovanje pesmi ni več izrazito doživeto.

 • Dobro (3):

Učenec pove pesem na pamet. Pri tem lahko naredi pet napak. Pripoveduje brez občutka, prehitro, pretiho.

 • Zadostno (2):

Učenec pove celo pesem, vendar naredi več napak. Lahko pove polovico pesmi z minimalnimi napakami.

 • Nezadostno (1):

Učenec se ni naučil pesmi ali pa pripoveduje pesem, in pri tem naredi napako v skoraj vsakem verzu.