PRILAGOJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM vsebuje cilje, ki so nekoliko nižji kot v rednem programu osnovne šole. Traja 9 let in je razdeljen na tri vzgojno-izobraževalna obdobja oziroma triade. V vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih učitelj pri pouku diferencira in individualizira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. Preverjanje in ocenjevanje znanja učenca se ocenjuje opisno oziroma številčno. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenčevo znanje ocenjuje opisno. V drugem in tretjem obdobju pa se učenčevo znanje ocenjuje številčno.

 

Prehajanje med programi

Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom je v isti stavbi kot matična šola, zato omogoča dobro organizacijo prehajanja med programi. Učenec, ki pri posameznem predmetu dosega minimalna znanja programa osnovne šole, lahko pri tem predmetu prehaja med programi v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZBRAŽEVANJA vsebuje učne cilje, ki so naravnani na čim večjo samostojnost učencev v življenju. Spodbujamo otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju. Posebni program se deli na več delov, in sicer na:

  • obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo (III.),
  • nadaljevalni del, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo,
  • nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo.

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno opisno. Opisujemo dosežke v smislu napredovanja učenca po posameznih področjih ob koncu vsakega šolskega leta.