REGRESIRANJE ŠOLE V NARAVI TER DRUGIH DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA ŠOLE

Starši, ki ne zmorejo plačati tedenskih dejavnosti (šola v naravi, življenje v naravi in naravoslovni teden) za svoje otroke, lahko v mesecu septembru tekočega leta vložijo pisno vlogo za pomoč pri plačilu le teh. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane v mesecu septembru tekočega šolskega leta.

Vloga za regresirano bivanje v naravi