Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 


Šolsko leto 2021/2022

Global Money Week 2022 – Svetovni teden izobraževanja o financah

Od 21. do 27. marca 2022 je že desetič po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week, ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), v preteklih dveh letih pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.

Tudi na naši šoli smo letos izpeljali različne dejavnosti. Učencem 8. in 9. razreda smo v okviru aktivnega odmora predstavili Evropski denarni kviz – vseevropski kviz za izboljšanje finančne pismenosti mladih v starosti od 13 do 15 let, ki ga od leta 2018 organizira Združenje bank Slovenije.

Petošolci in petošolke pa smo se priključili zanimivemu spletnemu predavanju na temo varčevanja, ki sta ga prav za ta namen pripravila gospod Srečko in gospa Ksenija iz Finančne šole. Skozi različne primere so učenci delili svoja razmišljanja o varčevanju, se pogovarjali o različnih namenih varčevanja in spoznali pet ključnih pravil, ki jih moramo upoštevati, če želimo izboljšati svoje finančno stanje. Spletno predavanje smo zaključili s pripravo lastnega načrta, preko katerega bomo spremljali svoje prihodke in odhodke ter poskusili privarčevati nekaj denarja.

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete. Pomembno vlogo ima predmet gospodinjstvo, ki jih sistematično obravnava v okviru modula Ekonomika gospodinjstva. V okviru projekta NA-MA POTI na naši šoli razvijamo finančno pismenost tudi v okviru matematike in ostalih predmetov.

 


Šolsko leto 2020/2021

Primeri dejavnosti v šol. letu 2020/2021

 


Šolsko leto 2019/2020

Člani Projektnega tima OŠ Brinje Grosuplje smo ob podpori in v sodelovanju z ostalimi učitelji na šoli razvili in preizkusili dejavnosti učencev v podporo razvoja matematične in naravoslovne pismenosti. O dosežkih poročamo v okviru sestankov učiteljskega zbora, Sveta šole, na različnih izobraževanjih, z občasnimi razstavami izdelkov učencev na šoli, lokalni skupnosti pa smo jih predstavili tudi v okviru prireditve Grosuplje v jeseni 2019.

Primeri dejavnosti v šol. letu 2019/2020

 


Šolsko leto 2018/2019

Primeri dejavnosti

 


Šolsko leto 2017/2018

V letošnjem letu začenjamo sodelovanje v večjem projektu, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo: NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Konzorcijski partnerji v projektu so številne fakultete ter 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov od vrtcev do srednjih šol. Projekt bo potekal od 4. 11. 2017 do 30. 6. 2022. Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.