CENE OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE IN ZAPOSLENE

RAZRED ZAJTRK DOP.
MALICA
KOSILO
1. – 5. 0,50 € 1,10 €  2,70 €
6. – 9. / 1,10 €  3,10 €
1. – 5. Polica 0,50 € 1,10 €  2,70 €
Odrasli / 1,30 €  3,60 €
Kosila za domov za zaposlene / /  4,20 €

V primeru dviga stroškov živil bomo cene med šolskim letom ustrezno uskladili.

Cene obrokov veljajo od 1. 2. 2023. (Svet zavoda OŠ Brinje Grosuplje je na svoji 11. seji v šolskem letu 2022/2023, ki je bila v torek, 24. 1. 2023, sprejel sklep, da se s 1. 2. 2023 spremenijo cene za prehrano v Zavodu OŠ Brinje Grosuplje.)

Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca. Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic (okrožnica MVI 60301/2023/37).

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 76/23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Zakon določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencija kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.