Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov

7. razred

ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE

GLEDALIŠKI KLUB

KLEKLJANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 1

LOGIKA

MATEMATIČNA DELAVNICA 7

NEMŠČINA 1

OBDELAVA GRADIV LES

PLES

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (delo s 3D tiskalnikom)

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

VERSTVA IN ETIKA

8. razred

ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI

GLEDALIŠKI KLUB

IZBRANI PREDMET ŠPORT

KLEKLJANJE

LIKOVNO SNOVANJE 2

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

NAČINI PREHRANJEVANJA

NEMŠČINA 2

OBDELAVA GRADIV UMETNE SNOVI

PLES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (delo s 3D tiskalnikom)

ROBOTIKA V TEHNIKI

ŠOLSKO NOVINARSTVO

VERSTVA IN ETIKA

9. razred

ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

GLEDALIŠKI KLUB

LIKOVNO SNOVANJE

MATEMATIČNA DELAVNICA 9

NAČINI PREHRANJEVANJA

NEMŠČINA 3

OBDELAVA GRADIV KOVINE

PLES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RETORIKA

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT ZA ZDRAVJE

VERSTVA IN ETIKA

Neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter 4. do 9. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole;učenci se vanje vključijo prostovoljno, vendar pa so – v kolikor si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

ANGLEŠČINA – 1. razred

NEMŠČINA

ŠPORT

TEHNIKA

UMETNOST

 

Najpogostejša vprašanja in zmotna prepričanja učencev/staršev

  • Nekatere predmete izvajamo v fleksibilnem predmetniku, kar pomeni, da jih izvajamo le pol leta, takrat pa v blok uri (dve zaporedni uri skupaj). Vsi ti predmeti se štejejo kot 1-urni (in ne kot 2-urni, kar napačno menijo nekateri učenci).
  • Učenec ne sme obiskovati istega predmeta dvakrat (izjema so ponavljalci). K predmetu GLEDALIŠKI KLUB, IZBRANI ŠPORT … se lahko vpišejo samo enkrat, pa čeprav ga izvajamo v več razredih.
  • NEOBVEZNI izbirni predmet se ocenjuje in je enakovreden ostalim predmetom (nekateri ga napačno enačijo z interesno dejavnostjo). Ime NEOBVEZNI pomeni le to, da ga učenec izbere prostovoljno.
  • Nekateri starši/učenci menijo, da bomo izvajali vse izbirne predmete, ki so navedeni v anketi. To mnenje je NAPAČNO. Šola ima normativ, koliko skupin izbirnih predmetov lahko izvaja in tega ne sme prekoračiti. Število je bistveno manjše od prvotne ponudbe. S prvo anketo le ugotavljamo, za katere predmete je največji interes.

Postopek izbire

V 1. krogu izvedemo anketo, s katero ugotovimo, kateri predmeti so med učenci najbolj priljubljeni.

V 2. krogu učencem ponudimo predmete, za katere se je v 1. krogu izkazal največji interes. Ne glede na izkazani interes smo učencem dolžni ponuditi tudi pouk retorike ter predmet verstva in etika.

V 3. krogu učencem izročimo obvestilo o izbranih izbirnih predmetih.

Učenec lahko svojo izbiro v mesecu septembru spremeni. Kasneje sprememba ni več mogoča.

Vodilo pri izbiri

Učenec naj izbere predmet, ki mu bo v veselje in ne v dodatno breme. Želimo si, da bi bili učenci pri izbirnih predmetih uspešni in samozavestni, k temu pa pripomore tudi modra odločitev.