SLOVENŠČINA

Ocena Opisna obrazložitev ocene
5 Dosega zahtevnejše cilje in standarde znanja. Prepozna in poimenuje prebrano/poslušano umetnostno in neumetnostno besedilo. Sam tvori podobno besedilo, pri tem upošteva obliko, vsebino in zunanjo zgradbo besedila. Piše čitljivo s pisanimi črkami in pravopisno pravilno. Pozna in upošteva osnovna pravopisna pravila. Pri obravnavi besedila uporablja temeljne jezikovne izraze. Dosledno uporablja jezikovna znanja. Pripravi in izvede okoliščinam ustrezen javni nastop. Govori tekoče, razločno, naravno in čim bolj zborno. Kritično presodi sošolčev govorni nastop. Glasno in tekoče bere besedilo in pri tem upošteva stavčno intonacijo. Sodeluje pri pouku in kaže interes za delo in učenje.
4 Dosega standarde znanja. Prepozna in večinoma poimenuje prebrano/poslušano umetnostno in neumetnostno besedilo. Sam tvori podobno besedilo, pri tem upošteva obliko, vsebino in zunanjo zgradbo besedila. Piše čitljivo s pisanimi črkami in  večinoma pravopisno pravilno. Pozna in večinoma upošteva osnovna pravopisna pravila. Pri obravnavi besedila uporablja temeljne jezikovne izraze. Uporablja jezikovna znanja. Pripravi in izvede okoliščinam ustrezen javni nastop. Govori večinoma tekoče, razločno, naravno in večinoma zborno. Presodi sošolčev govorni nastop. Glasno in tekoče bere besedilo. Sodeluje pri pouku in kaže interes za predmet.
3 Dosega minimalne standarde znanja in nekatere standarde znanja. Prepozna prebrano/poslušano umetnostno in neumetnostno besedilo. Sam tvori podobno besedilo, pri tem večinoma upošteva obliko in vsebino besedila. Piše čitljivo s pisanimi črkami, pozna osnovna pravopisna pravila in jih delno upošteva. Pri obravnavi besedila uporablja nekatere temeljne jezikovne izraze. Pripravi in izvede okoliščinam ustrezen krajši javni nastop. Govori z vmesnimi premori, razločno in večinoma zborno. Izrazi mnenje o sošolčevem govornem nastopu. Glasno in tekoče bere krajše in lažje besedilo ter pri tem naredi nekaj napak. Kaže ustrezen odnos do predmeta.
2 Dosega minimalne standarde znanja. Prepozna prebrano/poslušano umetnostno in neumetnostno besedilo. Sam tvori podobno besedilo in občasno upošteva obliko in vsebino besedila. Piše čitljivo s pisanimi črkami, delno pozna in upošteva nekatera osnovna pravopisna pravila. Uporablja nekatere osnovne jezikovne izraze. Pripravi in ob pomoči izvede vnaprej pripravljen javni nastop. Govori zatikajoče, večinoma razločno in občasno zborno. Izrazi mnenje o sošolčevem govornem nastopu. Vezano bere krajše in lažje besedilo ter pri tem naredi več napak. Kaže ustrezen odnos do predmeta.
1 Ne dosega minimalnih standardov znanja iz učnega načrta.

Pragovi  za ocenjevanje izdelkov, ki se jih točkuje:

0% – 45% nezadostno (1)
46% – 59% zadostno (2)
60% – 74% dobro (3)
75% – 89% prav dobro (4)
90% – 100% odlično (5)

 


MATEMATIKA

Ocena OPISNA OBRAZLOŽITEV OCENE
5 Dosega tako temeljne kot zahtevnejše cilje in standarde znanja. Samostojno rešuje naloge, razume navodila in pravilno sklepa. Zna uporabljati matematično izrazoslovje in simboliko, med seboj poveže posamezne pojme in postopke. Pozna zakonitosti in postopke reševanja matematičnih problemov. Iz besedila izlušči bistvene podatke, na ustrezen način zbere in prikaže podatke. Pri delu je natančen, vztrajen pri reševanju nalog, ima razvit občutek za pregledno urejeno skico. Zna rokovati z geometrijskim orodjem. Sodeluje pri pouku in kaže interes za učenje.
4 Dosega temeljne in nekatere zahtevnejše cilje in standarde znanje. Samostojno rešuje naloge, razume navodila in pravilno sklepa. Pozna zakonitosti reševanja nalog, vendar je pri delu nepazljiv in površen. Pri reševanju naredi manjše napake, ki jih po opozorilu takoj popravi. Iz besedila izlušči bistvene podatke, na ustrezen način zbere in prikaže podatke. Pri reševanju nalog je vztrajen, ima razvit občutek za pregledno urejeno skico. Zna rokovati z geometrijskim orodjem. Sodeluje pri pouku in pokaže zanimanje za predmet.
3 Dosega temeljna znanja. Razume postopke reševanja nalog in pravila. Reši enostavne primere nalog. Je negotov pri reševanju besedilnih nalog. Zbere, uredi in prikaže podatke. Pri delu je manj natančen in vztrajen. Je manj spreten pri ravnanju z geometrijskim orodjem. Sodeluje pri pouku in pokaže ustrezen odnos do predmeta.
2 Dosega minimalna in nekatera temeljna znanja. Reši posamezne dele nalog in prepozna osnovne pojme. Razumevanje pojmov in postopkov je pomanjkljivo in potrebuje dodatno razlago in pomoč pri reševanju nalog. Pri delu je manj natančen in manj vztrajen. Je manj spreten pri ravnanju z geometrijskim orodjem. Pokaže ustrezen odnos do predmeta.
1 Ne dosega večine učnih ciljev, ki predstavljajo standarde znanja iz učnega načrta.

Pragovi  za ocenjevanje izdelkov, ki se jih točkuje:

0% – 45% nezadostno (1)
46% – 59% zadostno (2)
60% – 74% dobro (3)
75% – 89% prav dobro (4)
90% – 100% odlično (5)

 


SPOZNAVANJE OKOLJA

Ocena  OPISNA OBRAZLOŽITEV OCENE

 

 

5

Dosega standarde znanja. Samostojno, z lastnimi besedami in primeri razloži zahtevana vsebinska znanja. Svoje znanje uporabi v novih situacijah, tako da argumentira in utemelji nastanek posameznih pojavov, predvidi posledice, ugotavlja vzroke ter celostno obravnava probleme. Razvija spretnosti, vrednote in stališča, ki jih smiselno utemelji. Zna opazovati, raziskovati in grafično predstaviti podatke. Zna načrtovati in izvajati poskuse in raziskave ter predstaviti rezultate. Smotrno uporablja gradiva, spretno in varno ravna z orodjem. Sodeluje pri pouku in kaže interes za delo in učenje.

 

4

Dosega standarde znanje. Ob znanih primerih s svojimi besedami opiše posamezne pojme ter bistvene značilnosti pojavov. Znanje uporabi v novih situacijah, tako da utemelji in ponazori nastanek posameznih pojavov. Razvija spretnosti, vrednote in stališča. Zna opazovati, raziskovati in grafično predstaviti podatke. Zna izvajati poskuse in raziskave ter predstaviti rezultate. Smotrno uporablja gradiva, spretno in varno ravna z orodjem. Sodeluje pri pouku in pokaže zanimanje za predmet.

 

3

Dosega temeljna znanja. Ponovi, kar je ob razlagi spoznal, navede in našteje nekaj osnovnih pojmov ter vsebinskih znanj. Ob dodatnih navodilih oblikuje splošne ugotovitve. Razvija spretnosti in vrednote. Zna opazovati in grafično predstaviti podatke. Zna izvajati poskuse ter predstaviti rezultate. Uporablja ustrezna gradiva, varno ravna z orodjem. Sodeluje pri pouku in pokaže ustrezen odnos do predmeta.

 

2

Dosega minimalne standarde znanja. Ob zastavljenih vprašanjih našteje, prepozna in ponovi nekatere pojme in posamezne pojave. Razvija nekatere spretnosti in vrednote. Sodeluje pri izvajanju poskusov ter predstaviti rezultatov. Uporablja ustrezna gradiva, varno ravna z orodjem. Pokaže ustrezen odnos do predmeta.
1 Ne dosega večine učnih ciljev, ki predstavljajo standarde znanja iz učnega načrta.

Pragovi za ocenjevanje izdelkov, ki se jih točkuje:

0% – 45% nezadostno (1)
46% – 59% zadostno (2)
60% – 74% dobro (3)
75% – 89% prav dobro (4)
90% – 100% odlično (5)

 


GLASBENA UMETNOST

OCENA PETJE RITMIZACIJA IGRANJE NA GLASBILA POSLUŠANJE USTVARJANJE GLASBENI POJMI

 

 

5

Samostojno in v skupini sproščeno zapoje načrtovan izbor ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Zna vsa besedila pesmi in jih razločno izgovarja. Upošteva glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje. Enakomerno izreka ritmična besedila. Natančno posnema ritmične in melodične vzorce. Pravilno drži glasbila in spretno igra preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce. Pozorno posluša, prepoznava, primerja in vrednoti glasbene primere. Ustvari bogate spremljave in melodične motive z lastnimi in Orffovimi glasbili. Pozna in smiselno uporablja glasbene pojme in informacije. Sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin.

 

 

4

Samostojno in v skupini sproščeno zapoje načrtovan izbor ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Zna vsa besedila pesmi in jih večinoma razločno izgovarja. Občasno upošteva glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje. Zna večinoma enakomerno izrekati ritmična besedila. Večinoma natančno posnema ritmične in melodične vzorce.

Pravilno drži glasbila in igra preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce.

Izvajanje je večinoma tekoče.

 

Posluša, prepoznava in primerja temeljne značilnosti glasbenih primerov. Ustvari spremljave in melodične motive z lastnimi in Orffovimi glasbili. Pozna in uporablja večino glasbenih pojmov in informacij. Večinoma sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin.

 

 

 

3

Ob spodbudi samostojno in v skupini zapoje načrtovan izbor ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Pomanjkljivo zna besedila pesmi, izgovarja jih manj razločno. Občasno upošteva glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje. Ritmično večinoma enakomerno izreka le krajša, lažja besedila. Ritmične in melodične vzorce posnema z nekaterimi napakami. Preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce igra manj spretno. Občasno prehiteva petje/govor ali pa se zmoti/ustavi. Pravilno drži nekatera glasbila. Posluša manj zbrano in prepoznava posamezne značilnosti glasbenih primerov. Ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in Orffovimi glasbili. Pozna in uporablja nekatere glasbene pojme in informacije. Slikovnemu zapisu glasbenih vsebin sledi krajši čas.

 

 

 

2

Večinoma ob spodbudi samostojno in v skupini zapoje načrtovan izbor ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Zelo pomanjkljivo zna besedila pesmi, izgovarja jih manj razločno.

Glasnega, tihega in počasnejšega, hitrejšega izvajanja še ne upošteva.

Krajša besedila izreka ritmično enakomerno le ob pomoči. Lažje ritmične in melodične vzorce posnema z več napakami. Preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce igra manj spretno. Med igranjem se večkrat zmoti/ ustavi in prehiteva petje/govor. Pravilno drži nekatera glasbila. Posluša manj zbrano in prepoznava posamezne glasbene primere. Ob pomoči ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in Orffovimi glasbili. Pozna in uporablja manjši del informacij in glasbenih pojmov. Slikovnemu zapisu glasbenih vsebin še ne sledi.

 

 

1

Kljub spodbudi samostojno in v skupini še ne zapoje načrtovanega izbora ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Besedil večinoma ne zna, izgovarja jih nerazločno. Glasnega, tihega in počasnejšega, hitrejšega izvajanja še ne upošteva. Krajša besedila izreka večinoma ritmično neenakomerno kljub pomoči. Lažje ritmične in melodične vzorce posnema z veliko napakami. Preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce igra nespretno. Med igranjem se pogosto zmoti/ustavi in prehiteva petje/govor. Glasbil večinoma ne drži pravilno. Posluša nezbrano in večinoma ne prepoznava posameznih glasbenih primerov. Kljub pomoči še ne ustvari preprostih spremljav in melodičnih motivov z lastnimi in Orffovimi glasbili. Pozna in uporablja le posamezne informacije in glasbene pojme. Slikovnemu zapisu glasbenih vsebin še ne sledi.

Pragovi za ocenjevanje izdelkov, ki se jih točkuje:

0% – 45% nezadostno (1)
46% – 59% zadostno (2)
60% – 74% dobro (3)
75% – 89% prav dobro (4)
90% – 100% odlično (5)

 


LIKOVNA UMETNOST

Ocena OPISNA OBRAZLOŽITEV OCENE
5 Inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu). Samostojno razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih. Samostojno poveže že usvojena spoznanja z novimi spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. Postopke likovne tehnike izvede samostojno. Odkrije nove možnosti za izvajanje. V likovnem motivu je izražena dinamika, izkaže originalnost (lastno mišljenje, bogato domišljijo). Uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji.
4 Dobro reši posredovani likovni problem. Ob minimalni učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih. Z manjšo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novimi spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. Postopke likovne tehnike izvede ob delni učiteljevi spodbudi. V likovnem motivu je dinamika manj izražena. Izkaže manj originalnosti (lastnega mišljenja, domišljije). Ne uskladi v celoti likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji.
3 Zadovoljivo reši posredovani likovni problem. Ob zmerni učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih. Z zmerno učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novimi spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. Postopke likovne tehnike izvede le z učiteljevo spodbudo. V likovnem motivu je dinamiko komaj zaznati. Ne izkaže originalnosti (lastnega mišljenja in domišljije). V manjši meri uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji.
2 Delno reši posredovani likovni problem.  Ob veliki učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme na izdelkih učencev in umetniških delih. Z večjo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novimi spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. Z veliko učiteljeve spodbude izvede postopke likovne tehnike. V likovnem motivu ni zaznati dinamike. Nedomiselno reši likovni motiv. Ne uskladi likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji.
1 Ne dosega večine učnih ciljev, ki predstavljajo standarde znanja iz učnega načrta.

 


ŠPORT

Ocena OPISNA OBRAZLOŽITEV OCENE
5 Učenec dosega temeljno in višje znanje, ki je določeno v učnem načrtu za predmet šport. Racionalno, varno in samostojno obvladuje zahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Dobro pozna in upošteva pravila športnih iger ter dosledno upošteva navodila učitelja. Pri pouku redno sodeluje, je zelo aktiven in prinaša športno opremo.
4 Učenec dosega temeljna in nekatera višja znanja, ki so določena v učnem načrtu za predmet šport. Varno in samostojno obvladuje manj zahtevne gibalne naloge. Zahtevnejše naloge opravi z aktivnim ali pasivnim varovanjem. Večinoma pozna in upošteva pravila individualnih in kolektivnih športnih iger ter upošteva navodila učitelja. Pri pouku sodeluje, je aktiven in redno prinaša športno opremo.
3 Učenec delno dosega temeljno znanje. Zahtevnejše gibalne naloge opravi samo z aktivnim varovanjem in prilagojenimi pogoji. Pozna enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih iger. Navodil učitelja vedno ne upošteva in vajo opravi tudi po svoje. Pri pouku je manj aktiven, športno opremo prinaša neredno.
2 Učenec  dosega minimalna znanja. Enostavnejših nalog ne opravi samostojno. Vedno je potrebno aktivno varovanje. Pozna nekatera enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog ter jih občasno upošteva. Navodil učitelja večkrat ne upošteva. Pri pouku je manj aktiven. Športno opremo prinaša zelo neredno.
1 Ne dosega večine učnih ciljev, ki predstavljajo standarde znanja iz učnega načrta.