Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2023/24 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. FRANCOŠČINA 1 Sara Košir
KLEKLANJE 1 Marjetka Kolbl
LIKOVNO SNOVANJE 1 Urška Bergant
NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: LES Barbara Čižman
PLES Monika Rjavec
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠPORT ZA SPROSTITEV Martin Mežan,
Monika Rjavec,
Maja Škerjanec
ZVEZDE IN VESOLJE Kastelic Matej
8. DALJNOGLEDI IN PLANETI Kastelic Špela
FRANCOŠČINA 1 Sara Košir
IZBRANI ŠPORT KOŠARKA Martin Mežan
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Marko Potokar,
Tadeja Veit
KLEKLANJE 1 Marjetka Kolbl
LIKOVNO SNOVANJE 2 Urška Bergant
MATEMATIČNE DELAVNICE 8 Špela Kastelic
NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Ana Maria Mauhar
PLES Monika Rjavec
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
ROBOTIKA V TEHNIKI Matej Kastelic
9. ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Matej Kastelic
FRANCOŠČINA 1 Sara Košir
KLEKLANJE 1 Marjetka Kolbl
LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Bergant
NAČINI PREHRANJEVANJA Tanja Vičič
NEMŠČINA 3 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Tomaž Božič
PLES Monika Rjavec
SONCE, LUNA IN ZEMLJA Kastelic Špela
ŠPORT ZA ZDRAVJE Mežan Martin,
Marko Potokar,
Monika Rjavec,
Maja Škerjanec

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo štiri izbirne predmete, in sicer: likovno snovanje, obdelava gradiv – les, ples in šport za sprostitev.