Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov, ki jih bomo učencem ponudili v šolskem letu 2024 / 2025

Pri izbiri vam bo morda v pomoč kratek opis izbirnih predmetov, ki so ga pripravili naši strokovni aktivi.

7. razred

ANSAMBELSKA IGRA

FRANCOŠČINA 1

KLEKLJANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 1

NEMŠČINA 1

OBDELAVA GRADIV LES

PLES

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (delo s 3D tiskalnikom)

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

VERSTVA IN ETIKA

8. razred

ANSAMBELSKA IGRA

FRANCOŠČINA 1

IZBRANI PREDMET ŠPORT (odbojka, nogomet, atletika, košarka)

KLEKLJANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 2

NEMŠČINA 2

OBDELAVA GRADIV UMETNE SNOVI

PLES

POSKUSI V KEMIJI

ROBOTIKA V TEHNIKI

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

VERSTVA IN ETIKA

9. razred

ANSAMBELSKA IGRA

FRANCOŠČINA 1

KLEKLJANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 3

NAČINI PREHRANJEVANJA

NEMŠČINA 3

OBDELAVA GRADIV KOVINE

PLES

KEMIJA V ŽIVLJENJU

RETORIKA

ŠPORT ZA ZDRAVJE

VERSTVA IN ETIKA