KRITERIJI OCENJEVANJA

SLOVENŠČINA

Ocena

OPISNA OBRAZLOŽITEV

5

Učenec usvoji standarde znanja jezikovnega pouka in književnosti. Prepozna ter dosledno razčleni prebrano in poslušano besedilo. Samostojno tvori podobno besedilo, pri tem upošteva obliko, vsebino in zunanjo zgradbo. Besedila so vsebinsko bogata in smiselno povezana. Piše čitljivo in pravopisno pravilno. Pri obravnavi besedila uporablja temeljne jezikovne izraze. Dosledno uporablja jezikovna znanja. Pripravi in izvede okoliščinam ustrezen govorni nastop. Govori tekoče, razločno, naravno in čim bolj zborno. Razume, samostojno vrednoti in primerja književna besedila. Interpretativno bere. Aktivno sodeluje pri pouku in kaže velik interes za delo in učenje.

4

 Učenec usvoji standarde znanja jezikovnega pouka in književnosti. Prepozna ter razčleni prebrano in poslušano besedilo. Tvori podobno besedilo, pri tem upošteva obliko, vsebino in zunanjo zgradbo besedila. Besedila so smiselno povezana. Piše čitljivo, z manjšimi pravopisnimi napakami. Pozna pravopisna pravila. Pri obravnavi besedila uporablja temeljne jezikovne izraze. Pripravi in izvede okoliščinam ustrezen govorni nastop. Govori razločno, naravno in čim bolj zborno. Bere tekoče, z govorom delno ponazarja razpoloženje v besedilih. Sodeluje pri pouku in kaže interes za predmet.

3

 Učenec usvoji večino standardov znanja jezikovnega pouka in književnosti. Prepozna ter razčleni prebrano in poslušano besedilo. Tvori podobno besedilo, pri tem večinoma upošteva obliko in vsebino besedila. Piše čitljivo, pozna posamezna pravopisna pravila, jih delno upošteva. Pri obravnavi besedila uporablja temeljne jezikovne izraze. Pripravi in izvede okoliščinam krajši govorni nastop. Govori razločno in čim bolj zborno. Bere enostavnejša besedila. Kaže ustrezen odnos do predmeta.

2

 Učenec usvoji minimalne standarde znanja jezikovnega pouka in književnosti. Prepozna ter delno razčleni prebrano in poslušano besedilo. Tvori enostavnejše besedilo, pri tem delno upošteva obliko in vsebino besedila. Piše čitljivo, delno pozna in upošteva pravopisna pravila. Uporablja osnovne jezikovne izraze. Pripravi in izvede vnaprej pripravljen krajši govorni nastop. Govori razločno in čim bolj zborno. Bere krajša in enostavnejša besedila. Kaže ustrezen odnos do predmeta.

1

Ne dosega minimalnih standardov znanj.

 MATEMATIKA

 

Ocena

 

OPISNA OBRAZLOŽITEV

 

5

 Učenec usvoji standarde znanja predmeta. Samostojno rešuje naloge, razume navodila in pravilno sklepa. Zna uporabljati matematično izrazoslovje in simboliko, med seboj poveže posamezne matematične pojme in postopke. Pozna zakonitosti in postopke reševanja matematičnih problemov, pri tem uporablja različne strategije reševanja. Iz besedila izlušči bistvene podatke, na ustrezen način zbere in prikaže podatke. Pri delu je natančen, vztrajen pri reševanju nalog, ima razvit občutek za pregledno urejeno skico. Zna rokovati z geometrijskim orodjem. Aktivno sodeluje pri pouku in kaže velik interes za učenje.
 

4

 Učenec usvoji standarde znanja. Samostojno rešuje naloge, razume navodila in pravilno sklepa. Pozna zakonitosti reševanja nalog, vendar je pri delu nepazljiv in površen. Pri reševanju nalog naredi manjše napake, ki jih po opozorilu takoj popravi. Iz besedila izlušči bistvene podatke, na ustrezen način zbere in prikaže podatke. Pri reševanju nalog je vztrajen, ima razvit občutek za pregledno urejeno skico. Zna rokovati z geometrijskim orodjem. Sodeluje pri pouku in pokaže zanimanje za predmet.

 

3

 Učenec usvoji večino standardov znanja. Razume postopke reševanja nalog in pravila. Reši enostavne primere nalog. Je negotov pri reševanju matematičnih problemov. Zbere, uredi in prikaže podatke. Pri delu je manj natančen in vztrajen. Je manj spreten pri ravnanju z geometrijskim orodjem. Sodeluje pri pouku in pokaže ustrezen odnos do predmeta.
 

2

 Učenec usvoji minimalne standarde znanja. Reši posamezne dele nalog in prepozna osnovne matematične pojme. Razumevanje pojmov in postopkov je pomanjkljivo in potrebuje dodatno razlago pri reševanju nalog. Pri delu je manj natančen in manj vztrajen. Je manj spreten pri ravnanju z geometrijskim orodjem. Pokaže ustrezen odnos do predmeta.

1

 Ne dosega minimalnih standardov znanj.

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Ocena

OPISNA OBRAZLOŽITEV

5

 Učenec usvoji standarde znanja predmeta. Samostojno, z lastnimi besedami in primeri razloži zahtevana naravoslovna znanja. Svoje znanje uporabi v novih situacijah, tako da argumentira in utemelji nastanek posameznih pojavov, predvidi posledice, ugotavlja vzroke ter celostno obravnava raziskovalne probleme. Razvija spretnosti, kot so zaznavanje, merjenje, primerjanje, razvrščanje in sklepanje. Zna natančno opazovati, raziskovati in grafično predstaviti podatke. Zna sistematično načrtovati in izvajati poskuse in raziskave ter predstaviti rezultate. Smotrno uporablja gradiva, spretno in varno ravna z orodjem. Zna skicirati, graditi in sestavljati različne predmete po načrtu. Redno sodeluje pri pouku in kaže velik interes za delo in učenje.

4

 Učenec usvoji standarde znanja. S svojimi besedami opiše posamezne pojme ter bistvene značilnosti pojavov. Znanje uporabi v podobnih situacijah, tako da utemelji in ponazori nastanek posameznih pojavov. Razvija posamezne spretnosti. Zna opazovati, raziskovati in grafično predstaviti podatke. Zna izvajati poskuse in raziskave ter predstaviti rezultate. Smotrno uporablja gradiva, spretno in varno ravna z orodjem. Zna skicirati, graditi in sestavljati različne predmete po načrtu. Sodeluje pri pouku in pokaže zanimanje za predmet.

3

 Učenec usvoji večino standardov znanja. Ponovi, kar je ob razlagi spoznal, navede in našteje nekaj osnovnih pojmov ter vsebinskih znanj. Ob dodatnih navodilih oblikuje splošne ugotovitve. Razvija posamezne spretnosti. Zna opazovati in grafično predstaviti podatke. Sodeluje pri izvajanju poskusov ter predstavitvi rezultatov. Uporablja ustrezna gradiva, varno ravna z orodjem. Zna graditi in sestavljati enostavnejše predmete po načrtu. Sodeluje pri pouku in pokaže ustrezen odnos do predmeta.

2

 Učenec usvoji minimalne standarde znanja. Ob pomoči učitelja našteje, prepozna in ponovi nekatere pojme in posamezne pojave. Razvija posamezne spretnosti in vrednote. Sodeluje pri izvajanju poskusov ter predstaviti rezultatov. Uporablja ustrezna gradiva, varno ravna z orodjem. Zna graditi in sestavljati enostavne predmete po načrtu. Pokaže ustrezen odnos do predmeta.

1

 Ne dosega minimalnih standardov znanj.

DRUŽBA

Ocena

OPISNA OBRAZLOŽITEV

5

 Učenec usvoji standarde znanja predmeta. Samostojno, z lastnimi besedami in primeri razloži zahtevana vsebinska znanja. Svoje znanje uporabi v novih situacijah ter celostno obravnava probleme. Razvija spretnosti, vrednote in stališča, ki jih smiselno utemelji. Pridobljena znanja in spretnosti uporabi za reševanje resničnih vprašanj in stvarnih problemskih situacij. Redno sodeluje pri pouku in kaže velik interes za delo in učenje.

4

 Učenec usvoji standarde znanja. Z lastnimi besedami in primeri razloži zahtevana vsebinska znanja. Pridobljena znanja in spretnosti uporabi za reševanje resničnih vprašanj in problemskih situacij. Razvija spretnosti, vrednote in stališča. Sodeluje pri pouku in pokaže zanimanje za predmet.

3

 Učenec usvoji večino standardov znanja. Ob znanih primerih s svojimi besedami opiše posamezne pojme ter bistvene značilnosti pojavov. Ponovi, kar je ob razlagi spoznal, navede in našteje nekaj osnovnih pojmov ter vsebinskih znanj. Ob dodatnih navodilih oblikuje splošne ugotovitve. Razvija nekatere spretnosti in vrednote. Ob spodbudi sodeluje pri pouku in pokaže ustrezen odnos do predmeta.

2

 Učenec usvoji minimalne standarde znanja. Ob zastavljenih vprašanjih našteje, prepozna in ponovi nekatere pojme in posamezne pojave. Razvija nekatere spretnosti in vrednote. Pokaže ustrezen odnos do predmeta.

1

 Ne dosega minimalnih standardov znanj.

ANGLEŠČINA

Ocena

OPISNA OBRAZLOŽITEV

5

Učenec zmore aktivno, samostojno in večinoma pravilno sodelovati v komunikaciji. Poimenuje predmete, osebe in jih opiše. Samostojno pripoveduje s pomočjo besednih ali slikovnih iztočnic. Sodeluje v krajših dialogih z učencem ali učiteljem. Ustrezno se odziva na ukaze in jih daje drugim. Izraža misli in odgovore na vprašanja v eno in večstavčnih povedih. Pozna izštevanke in rime. Izgovor, ritem in intonacija znanih jezikovnih sredstev kažejo na približevanje normi. Aktivno sodeluje pri pouku in kaže velik interes za učenje tujega jezika.

4

Učenec zmore aktivno sodelovati v komunikaciji z učiteljem z občasno podporo. Poimenuje predmete in osebe in jih opisuje. Sodeluje v dialogu s pomočjo besednih ali slikovnih iztočnic. V komunikaciji z učiteljem se večinoma pravilno odziva. Reagira na ukaze in jih zna nekaj dati tudi sam. Rime in izštevanke pove z občasno učiteljevo podporo. Izgovor in intonacija znanih jezikovnih sredstev kažejo na približevanje normi. Sodeluje pri pouku in kaže interes za učenje tujega jezika.

3

Učenec sodeluje v komunikaciji z veliko podpore učitelja. Poimenuje predmete in osebe. Obravnavano besedišče večinoma prepozna in ga delno uporablja tudi aktivno s pomočjo učitelja ali ob slikovni/besedni podpori. Nebesedno se večinoma pravilno odziva. Pozna nekaj rim in izštevank, vendar pri pripovedovanju le teh dela napake. Izgovorjava je razumljiva. Sodeluje pri pouku.

2

V komunikaciji zmore sodelovati le ob neprestani pomoči in vzpodbudi učitelja. Besedišče je skromno in ponavljajoče. Učenčevi odzivi so kratki, pogosto enobesedni ali celo nebesedni Nebesedno se delno ustrezno odziva. Prepozna nekaj izštevank in rim. Izgovorjava je razumljiva.

1

Učenec se ne odziva.

ŠPORT

OCENA

OPISNA OBRAZLOŽITEV

ODLIČNO

5

 Učenec presega standarde znanj, ki so določeni v učnem načrtu in učinkovito, racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Pogosto pomaga pri pouku (dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, s tem si širi obzorje znanja in poznavanja športa – samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima odlične športne dosežke. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben je samostojnega sojenja. Tekmuje za razredno in šolsko reprezentanco, navzven predstavlja šolo in sodeluje v popoldanskih šolskih športnih aktivnostih.

PRAV DOBRO

4

 Učenec dosega standarde znanj, ki so določeni v učnem načrtu in racionalno, varno in samostojno obvladuje zahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Večkrat pomaga pri pouku in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom – samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben je sojenja z izkušenejšim sodnikom. Tekmuje za razredno in šolsko reprezentanco, navzven predstavlja šolo in sodeluje v popoldanskih šolskih športnih aktivnostih.

DOBRO

3

Učenec dosega standarde znanj, določene v učnem načrtu, varno in samostojno obvladuje manj zahtevnejše gibalne naloge. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z nekaterimi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Včasih pomaga pri pouku in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Sodeluje s sošolci in športnim pedagogom – spremlja svoj napredek. Ima povprečne športne dosežke. Pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – zna soditi skupaj z učiteljem. Včasih sodeluje v popoldanskih šolskih športnih aktivnostih.

ZADOSTNO

2

Učenec dosega minimalne standarde, določene v učnem načrtu. Zahtevnejše gibalne naloge opravi samo z aktivnim varovanjem in s prilagojenimi pogoji. Slabo obvladuje teoretična in praktična znanja. Redko spremlja svoj napredek in ga zna vrednotiti samo s pomočjo. Pozna enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Redko sodeluje v popoldanskih šolskih športnih aktivnostih.

NEZADOSTNO

1

 Učenec ne dosega minimalnih standardov, določenih z učnim načrtom. Ne obvladuje teoretičnih in praktičnih znanj in ne more samostojno opraviti enostavnejših nalog. Ne spremlja svojega napredka in ga ne zna samostojno vrednotiti. Vedno je potrebno aktivno varovanje. Pozna le nekatera enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Ne sodeluje v popoldanskih šolskih športnih aktivnostih.

 

 

LIKOVNA UMETNOST

Ocena

OPISNA OBRAZLOŽITEV

5

 Rešitev likovnega problema je izvirna in ustvarjalna. Upošteva navodila za izvedbo likovne tehnike in jo samostojno ter uspešno uporabi. Motiv je izviren, samosvoj in usklajen z likovnim problemom. Ima naklonjen odnos do likovnega ustvarjanja, pri delu izkaže vztrajnost in doslednost. Je samostojen in prinaša likovne potrebščine in potreben material. Aktivno in kritično sodeluje v presoji likovnih izdelkov sošolcev. Je zelo uspešen na vseh likovnih področjih.

4

 Rešitev likovnega problema je večkrat zanimiva in ustvarjalna. Upošteva navodila za izvedbo likovne tehnike in jo uspešno uporabi. Idejo za motiv mu pretežno dajo izdelki sošolcev, izkaže manj originalnosti. Rad se likovno izraža in prinese zahtevane potrebščine. Prizadeva si, da bi likovno nalogo izpolnil. Sodeluje pri presoji likovnih izdelkov sošolcev. Je uspešen na vseh likovnih področjih.

3

 V likovnem izražanju je manj spreten. Pri izbiri motivov izkaže malo izvirnosti in domiselnosti, zgleduje se pretežno po sošolcih. Postopke likovne tehnike izvede nedosledno, z učiteljevo pomočjo. Kaže delno pripravljenost za likovno izražanje, majhno vztrajnost in doslednost. Likovne potrebščine prinaša občasno. Prizadeva si, da bi likovno nalogo izpolnil. Je uspešen na posameznih likovnih področjih.

2

 V likovnem izražanju je nedosleden, nerazgibano in manj domiselno reši likovni problem. Pri izbiri motivov se zgleduje pri sošolcih. Likovno tehniko uporablja površno in nedosledno. Večkrat je brez potrebščin za likovni pouk. Izkaže zelo majhno pripravljenost za likovno izražanje. Je delno uspešen na posameznih likovnih področjih.

1

 Ne dosega večine učnih ciljev, ki predstavljajo standarde znanja iz učnega načrta.

 GOSPODINJSTVO

 

OCENA

 

OPISNA OBRAZLOŽITEV

5

Opredeli spreminjanje potreb glede na podane dejavnike. Interpretira naloge in odnose v družini. Sestavi varstvena navodila. Predstavi pomen virov zadovoljevanja potreb in vrednoti njihovo uporabo. Vrednoti izrabo svojega časa. Iz primera opredeli funkcijo denarja. Izdela finančni načrt letnih stroškov. Vrednoti pomen zdravih navad.

Zna določiti lastnosti tekstilij in jih povezuje z njihovo uporabo. Zna predlagati najprimernejše značilnosti oblačil glede na njihov namen uporabe. Vrednoti materiale za obutev. Utemelji ustrezno izbiro pralnega sredstva. predeli razumno nakupovanje in ovrednoti modne nakupe. Kritično sprejema oglase. Določi pomen varstva potrošnikovih pravic.

4

Razvršča potrebe v skupine. Na primerih opredeli naloge in odnose v  družini. Zna uporabiti varstvena navodila . Našteje vire zadovoljevanja potreb in ovrednoti pomen družine. Načrtuje organizacijo časa. Našteje funkcije denarja in jih predstavi s primerom. Primerja načine plačevanja. Vodi evidenco prihodkov in odhodkov. Razume pomen družinske in javne higiene.

Razlikuje tri osnovne tkalske vezave in jih prepozna. Izdela model oblačila za izbrano priložnost. Utemelji pomen zdrave obutve. Pozna in razlikuje različna pralna sredstva in njihov vpliv na okolje. Razloži prednosti različnih oblik nakupov. Zna pretehtati potrebnost ponujenega izdelka.

 3

Pozna skupine potreb. Pozna vire za zadovoljevanje potreb. Razume naloge in odnose v družini. Našteje možne nesreče doma. Razume potrošnjo kot zadovoljevanje nujnih potreb. Razlikuje med porabo časa za različne namene. Našteje oblike denarja. Pozna funkcije denarja. Pozna gotovinski in negotovinski način plačevanja. Razume pomen osebne higiene in prehrane za zdravje. Razlikuje skupine vlaken in jih našteje. Pozna svoje potrebe po ustreznem oblačilu. Pozna značilnosti zdrave obutve. Predstavi vzdrževanje obleke po navodilih s konfekcijskega lističa. Loči različne tipe trgovin. Izdela oglas z vsemi potrebnimi informacijami.

 2  

Razlikuje med domom in družino, Opredeli osnovne, nujne in manj nujne potrebe in jih našteje. Na primeru opredeli vrsto nevarnosti doma. Razume omejenost virov in njihovo razumno trošenje predstavi organizacijo svojega časa. Pozna oblike denarja. Ve, da ima denar različne funkcije. Razlikuje med prihodki in odhodki. navede primere varčevanja. Našteje navade za ohranjanje zdravja. Razlikuje med naravnimi in kemičnimi vlakni. Razlikuje tkanine od pletenin. Pozna osnovne lastnosti vlaken in vrst blaga. Pozna oblačila na osnovi namembnosti. Razlikuje med oblačili za različne priložnosti. Pozna vzdrževanje obutve. Pozna in razbere min. informacije s konfekcijskega lističa. Pozna in razume osnovne simbole vzdrževanja perila. Ve, da je potrebno nakupe načrtovati. Pozna vlogo potrošniških pravic. Ve in zna razbrati osnovno sporočilo oglasa.

 1 Ne dosega minimalnih standardov znanja.

 

 • opredeli spreminjanje potreb glede na podane dejavnike
 • interpretira naloge in odnose v družini
 • sestavi varstvena navodila
 • predstavi pomen virov zadovoljevanja potreb in vrednoti njihovo uporabo
 • vrednoti izrabo svojega časa
 • iz primera opredeli funkcijo denarja
 • izdela finančni načrt letnih stroškov
 • vrednoti pomen zdravih navad 

odlično

 • zna določiti lastnosti tekstilij in jih povezuje z njihovo uporabo
 • zna predlagati najprimernejše značilnosti oblačil glede na njihov namen uporabe
 • vrednoti materiale za obutev
 • utemelji ustrezno izbiro pralnega sredstva
 • opredeli razumno nakupovanje in ovrednoti modne nakupe
 • kritično sprejema oglase

določi pomen varstva potrošnikovih pravic Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE