»We are all special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom”«, 11. 7.-16. 7. 2022

Na izobraževanju sem bila del skupine 8 učiteljev iz Hrvaške, Italije, Madžarske, Irske in Slovenije. Naša učiteljica je bila Sonia Sola Gil, diplomirana psihologinja, ki ima magisterij iz klinične psihologije, je učiteljica na izobraževanjih s področja umetnosti in psihologije in ima zelo bogato znanje s področja digitalne umetnosti, ukvarja pa se z otroki, mladostniki in odraslimi s PP in osebnostnimi motnjami.

Glavni cilj izobraževanja je bil spoznati načine in tehnike za vključevanje učencev s posebnimi potrebami v oddelke, ustvarjalnost in IKT, med cilji izobraževanja so bile mnoge prioritete s seznama našega projekta KA101, in sicer razvijanje znanj, spretnosti z vidika sporazumevanja, večjezičnosti, medkulturnosti, enakopravnosti, “nove pismenosti”, nadgradnja znanja jezika učencev in učiteljev, povečanje digitalne kompetence učiteljev in učencev – uporaba različnih spletnih orodij in izobraževalnih platform s ciljem pogostejše in učinkovitejše raba IKT, posodobitev učnih pristopov in  navajanje učencev na smotrno in varno rabo interneta in mobilnih naprav s predstavitvijo programov in aplikacij, ki jih lahko koristno uporabijo v šoli in izven nje, sledenje najnovejšim smernicam poučevanja (kombinirano učenje, obrnjena učilnica, sodelovalno učenje …). Med temami predavanj je bilo tudi razvijanje medkulturnega dialoga, ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja ter uporaba foto- in video-tehnik pri pouku.

Vsebino izobraževanja bi lahko povzeli v nekaj točkah v naslednje podteme:

  • Dinamika skupine, počutje učencev in pogoji za dobro počutje vseh udeleženih v učnem procesu ter učni dosežki;
  • poudarek na vključevanju vseh učencev – inkluzija;
  • vzpostavitev in vzdrževanje odnosov v inkluzivnih oddelkih, kjer ne bo stigmatizacije, nasilništva in izolacije posameznikov s PP.
  • DIVERZITETA kot sinonim za medsebojno razumevanje, integracijo in priložnosti.

Učiteljica nas je ves čas silila razmišljati izven okvirjev in nas s tem nekako prisilila, da smo razmišljali, kako se počuti drugačen otrok v naši učilnici.

Predstavila nam je aplikacije za drugačno vodenje skupine, pri tem pa nam pokazala veliko aplikacij, ki so nam lahko v tehnično pomoč, npr. classroomscreen (https://classroomscreen.com/app/workspaces/ab441f23-75af-48b7-be2f-cd1e5e50caca).

Tekel je pogovor o osnovnih vrednotah, ki nam pomagajo razumeti drugega človeka; ugotovili smo, da so to npr. občutljivost, odprtost, toleranca, empatija, dober smisel za humor, komunikativnost …).

Spoznali smo nekaj tehnik za sprostitev na začetku ure, tako imenovanih ledolomilcev (npr. 5 lastnosti).

Drugi dan smo začeli intenzivno delati na inkluziji – najprej teoretično, nato je sledil praktični del.

Naš cilj v izobraževanju raznolikih učencev mora biti inkluzija – to je sistem, kjer s pomočjo prilagoditev in sprememb vsebine omogočimo vsem posameznikom, da premagajo bariere in lahko sodelujejo v splošnih programih.

Sledil je del spoznavanja posebnosti poučevanja učencev s posebnimi potrebami, kjer smo se najprej posvetili značilnostim teh učencev – prepoznavanju posebnosti in načinov dela z njimi. Spoznali smo aplikacije, ki so nam lahko v pomoč, npr. https://lecheileonlinelearning.ie/resources.html ter pripomočke za izdelavo socialnih zgodb: https://apkpure.com/letmetalk-free-aac-talker/de.appnotize.letmetalk

Posebno pozornost smo namenili učencem z avtizmom, še posebej navezovanju prvih stikov in poskusov komunikacije, npr. s storybird-om ali pa preko iger, npr. https://otsimo.com/en/

Naučili smo se izdelati »black light«, ki lahko pomaga otrokom s PP lažje usmeriti pozornost in se izražati.

Naslednja tema so bili učenci s bralno-napisovalnimi težavami: disleksijo, disgrafijo in diskalulijo – kako jim pripraviti pouk, ki mu bodo lahko sledili in bili pri pridobivanju znanja uspešni.

Ogledali smo si posnetke o učencih z vedenjskimi motnjami in se pogovarjali o tem, kako ravnati s temi otroki pri pouku in aktivnostih. Zelo velik poudarek smo dali vključitvi staršev v celotno dogajanje tako v šoli kot pri obšolskih dejavnostih.

Šli smo v narodni katalonski muzej (Museu nacional d‘art de Catalunya), kjer smo se spoznavali z umetnostno terapijo (Art Therapy).

Nato smo spoznali veliko aplikacij, ki so lahko koristen pripomoček pri učenju in delu tako učencem kot učitelju:

Pomemben del našega izobraževanja je bil namenjen kulturnem dialogu, s tem pa tudi bullyingu in cyber-bullyingu. Spoznali smo platformo, kjer so te teme predstavljene in lahko najdemo veliko informacij s tega področja, pa tudi delovne liste za delo v skupini (https://www.stopbullying.gov/).

V zaključnem delu smo vse skupaj spet povezali s priložnostmi za inkluzijo v šoli (Overcomingobstacles.org à https://www.overcomingobstacles.org/) ter se posvetili design thinking tehniki (https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8), poleg tega pa smo se učili tehnik sproščanja in umirjanja.

S tem izobraževanjem sem pridobila ogromno odgovorov, a spoznala, da se kljub temu, da se že vse življenje učim o učencih s PP, še vedno moram veliko naučiti. Ugotovila sem tudi, da se včasih zdi naš šolski sistem slab, a je v njem veliko nastavkov, ki potrebujejo le še malo dograjevanja in dodelave, in da se da veliko narediti tudi na področju inkluzije. Vsekakor sem pridobila veliko znanja, ki ga bom lahko prenašala na sodelavce in v svojo prakso, da bom še bolje delala z najbolj ranljivimi skupinami učencev.

Zapisala: Mateja Zupančič

                                                                                                                          

(Skupno 283 obiskov, današnjih obiskov 1)