Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Kasneje, v 7., 8. in 9. razredu, imajo učenci na področju računalništva možnost izbire izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedijo in računalniška omrežja.

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij in bodo učencem koristila tudi pri drugih predmetih in kasneje v življenju.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.

Vsebine predmeta:

 • komunikacija in storitve,
 • podatki, reševanje problemov,
 • algoritmi, programi.

Neobveznemu izbirnemu predmetu računalništvo je v vsakem razredu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka.

Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.