SLOVENŠČINA

Smiselno sodeluje v pogovoru. 
Razume govorjeno umetnostno in neumetnostno besedilo. 
Obnovi vsebino pravljice. 
Prepozna lastnosti književne osebe. Se vanjo vživi in jo zaigra. 
Nariše svoje predstavo književne osebe. 
Pesem deklamira. 
Razume in tvori slušna in vidna nebesedna sporočila. 
Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo. 
Ima razvite osnovne predpisalne spretnosti.

Prepozna glasove v pravopisno lažjih besedah.

Prepozna, poimenuje in zapiše velike tiskane črke.

Pravilno poimenuje bitja/predmete v svoji okolici ali na sliki. 

Pozna, razume in uporablja temeljne jezikovne in literarnovedne izraze: glas, črka,zlog, pesmica, pravljica, pesnik, pisatelj, naslov. 

MATEMATIKA
Opredeli položaj predmeta glede na sebe oziroma na druge predmete in se pri opisu položajev pravilno izraža. 
Prepozna in razvršča osnovna geometrijska telesa v svojem okolju: krogla, valj, kocka in kvader. 
Razvršča in prepozna osnovne geometrijske like: trikotnik, kvadrat, krog in pravokotnik. 
Črte in like nariše prostoročno.

Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10. 
Šteje, bere, zapiše, razvršča in uredi števila do 20.

Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 brez prehoda.
Prepozna in nadaljuje vzorce. 
Podatke prikaže z različnimi prikazi: s puščičnim, stolpičnim in z vrstičnim ter jih prebere.

SPOZNAVANJE OKOLJA
Dogodke časovno opredeli ter pri tem uporablja temeljne časovne izraze (prej, potem; včeraj, danes, jutri; dnevi v tednu). 
Snovi razvrsti na trdne in tekoče. Določi lastnosti trdnih snovi in tekočin: trdo, tekoče, mehko, gladko, hrapavo, toplo, hladno, sladko, slano, kislo.
Poimenuje različna gibanja (lastno gibanje, gibanje igrač in živali). 
Pozna ime šole, ki jo obiskuje. Poimenuje prostore in delavce v njej.

Prepozna in poimenuje vremenska stanja. Uporablja dogovorjene vremenske simbole. 

Poimenuje živa bitja in življenjska okolja. 

Poimenuje zunanje dele telesa. 

Predstavi se z osnovnimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov s hišno številko, starost. 

Pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini. 
Pozna pravila za pešce in razume pomen vidnosti v prometu.

LIKOVNA UMETNOST

Se spontano, doživeto in igrivo likovno izraža.

Samostojno reši likovne naloge na ploskvi in v prostoru.

Izkazuje sposobnost opazovanja in v likovni izdlek vnaša podrobnosti. 

Uporabi obravnavane likovne materiale in orodja.

V likovnih izdelkih izkazuje poznavanje in razumevanje obravnavanih likovnih pojmov: pika, črta, risanje, risba, barva, ploskev, mešanje barv, svetle in temne barve, slikanje, slika, slikar, podlaga, materiali, pripomočki, odtis, gnetenje, valjanje, kiparstvo, kip, kipar, tla, stene, strop, znotraj, zunaj. 

Pridobljena likovna znanja in spretnosti povezuje z vsebinami drugih predmetov.

prepozna osnovne likovne materiale in orodja. 

GLASBENA UMETNOST

Poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Pri izvajanju upošteva elemente interpretacije.

Zna enakomerno izrekati ritmična besedila.

Igra na glasbila preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce.

Doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine. Ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji. 

Razume in uporablja glasbene pojme. 

Prepozna in poimenuje Orffova glasbila po zvočni barvi.

ŠPORT
Izvaja naravne oblike gibanja. 

Upošteva pravila izbranih elementarnih iger in športnega obnašanja. 

Z mesta preskoči razdaljo s sonožnim odrivom in pri tem sonožno doskoči.

Naskoči v oporo klečno ali čepno na nižjo skrinjo.

Hodi in skače po ožji površini.

Zapleše načrtovane otroške in ljudske plese.

Vodi žogo naravnost z boljšo roko (8-10 m). 

Na mestu podaja (soročno izpred prsi, enoročno) in lovi lahko žogo z obema rokama. 

ANGLEŠČINA

Prepozna ciljni tuji jezik med drugimi jeziki.
Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu,
Izlušči glavno temo poslušanega besedila.
Razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.
Prepozna nekatere okoliščine sporazumevanja in jasno izražena čustva govorcev.
Poimenuje konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, predmete, kraje itn.) v neposredni okolici/na slikah ipd.
Se sporazumeva po vzorcih.
Poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja.
Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze, navezuje stik, se opravičuje, se poslavlja.
Poje, recitira pesmi, pove izštevanke.
Prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih zvez v okviru znanih tem.
Razume posamezne preproste in znane besede, besedne zveze ob nebesedni podpori (npr. slikah, predmetih).

Zna prebrati in razume posamezne znane povedi, ponazorjene z nebesedno podporo.

Razume kratka in ustrezno zahtevna besedila ob nebesedni podpori.