Učenje tujih jezikov ob vstopu v prvi razred osnovne šole ponuja učencem model vseživljenjskega jezikovnega učenja. Namen zgodnjega učenja angleščine je senzibilizacija za jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja. Vsebine so primerne starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja. Učenje tujega jezika se navezuje na cilje in vsebine drugih predmetov, gre za medpredmetno povezovanje. Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog, pri pouku je tudi veliko ustvarjalnega dela. Z zgodnjim poučevanjem angleškega jezika se postavijo temelji in konkretna osnova, na kateri učenci gradijo znanje skozi vsa obdobja izobraževanja.