Učitelji in starši imamo skupni cilj. Prizadevamo si za zadovoljstvo, srečo, samostojnost in uspeh otrok. Pestijo nas iste skrbi: Bomo dali otrokom učinkovita orodja za uspešno spopadanje z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi? Imajo dovolj znanja in veščin, da bodo lahko dosegli lastne cilje? Smo jim dali dovolj možnosti za razvijanje samostojnosti in sprejemanja odgovornosti?

Breme skrbi se zmanjša, če ga z nekom delimo in cilj se nam približa, če nam na poti nekdo priskoči na pomoč.

Na poti otrokovega optimalnega razvoja si moramo starši in učitelji stati ob strani ter si skupno pot lajšati z dobro, učinkovito in obojestransko komunikacijo.

Prizadevamo si, da vam staršem nudimo oporo, dodatno spodbudo in pomoč pri vzgoji. Od staršev pričakujemo, da spremljate otrokovo šolsko delo, ste odkriti v odnosih s šolo in ste s poštenostjo ter odgovornostjo zgled svojim otrokom.

 

V želji po sodelovanju imamo na šoli vzpostavljene naslednje oblike sodelovanja:

 

RODITELJSKI SESTANKI so organizirani dvakrat, v septembru in februarju. Namenjeni so obravnavi vzgojnoizobraževalnih vprašanj na nivoju razredne skupnosti, seznanjanju staršev z učnimi načrti, s predmetnikom, šolskim koledarjem, letnim delovnim načrtom šole in drugimi zakonskimi predpisi.

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE so skupne ali individualne, organizirane so enkrat mesečno. Namenjene  so izmenjavi informacij o učencu. Starše seznanimo z napredkom, vedenjem, uspehom, zadovoljstvom njihovega otroka v šoli. Udeležba na govorilnih urah je izjemno pomembna, saj otroci potrebujejo pohvale, vzpodbude in pomoč. Sprotno ukrepanje je za uspešno delo otrok v šoli ključnega pomena.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE so organiziranje od oktobra naprej vsak teden za starše, ki se popoldanskih govorilnih ur niso mogli udeležiti. Starši se z učiteljem vnaprej dogovorijo za termin pogovora.

 

PREDAVANJA ZA STARŠE  so namenjena različnim skupinam staršev: predstavitev šolanja in postopka vpisa otrok v šolo, predstavitev obveznih izbirnih predmetov, nivojskega pouka, preverjanja znanja z nacionalnimi preizkusi  znanja ob koncu drugega in tretjega triletja, poklicna orientacija in predavanja, ki jih izvajajo zunanji predavatelji glede različnih aktualnih vprašanj.

 

SVET STARŠEV vključuje na roditeljskih sestankih izvoljene predstavnike vseh oddelkov. Je posvetovalni organ, obravnava pa vsa aktualna vprašanja glede vsebine, izvedbe in realizacije letnega delovnega načrta šole, obravnava vprašanja, ki se nanašajo na posamezne oddelčne skupnosti, triletja ali šolo kot celoto, vodstvu šole posreduje različna mnenja, želje in predloge staršev.

 

Starši ste poleg tega vabljeni tudi na individualne razgovore, sodelovanje pri pouku, odprte učne ure, spremstva na dnevih dejavnosti, ekskurzijah, predstavitve projektov, prireditve … Za prisotnost pri pouku se dogovorite z učiteljem predmeta.