V šolski okoliš matične osnovne šole na Ljubljanski cesti 40a v Grosupljem sodijo naslednja naselja in ulice:

  • Adamičeva cesta – neparne številke, Pod gozdom c. I – številke 1, 2, 3 in 5, Pod gozdom c. II – številke 1 do 8, Brinje c. I do II, Pri mostu, Za gasilskim domom, Ulica Ane Galetove, Kettejeva c., Seliškarjeva c., Erjavčeva c., Prešernova c., Šuligojeva c., Kozakova c., Rodetova c., Vodnikova c., Ob Grosupeljščici, Hribarjeva c., C. Cankarjeve brigade, Kozinova c., Ljubljanska c., Stranska pot I do III, Metelkov dvor, Kajuhov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova c., Murnova c., Jerova vas, Slomškova ulica, Maistrova ulica, Pod jelšami, Perovo, Mala Stara vas, Dobje, Hrastje, Spodnje Duplice, Zgornje Duplice – št. 1, 2 in 2 A, Spodnje Blato, Gatina, Praproče pri Grosupljem.

Šolski okoliš Podružnične šole Polica zajema naslednje vasi in zaselke:

  • Polica, Blečji Vrh, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Gradišče, Kožljevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Velika Stara vas, Zgornje Duplice od št. 3 dalje.

Šolski okoliš Podružnične osnovne šole s prilagojenim programom Grosuplje zajema vasi in zaselke v občinah Grosuplje in Dobrepolje.

Šolski okoliš posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katerega se usmerjajo otroci z zmerno in težjo motnjo v razvoju, pa zajema področje vseh treh občin: Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica.

Skladno z Odredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol je šolski okoliš območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo. Starši lahko vpišejo otroka tudi v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša.

Vpis se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Starši lahko prepišejo otroka tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.