Otrokovo osebnost oblikujeta družina in šola. Vloge staršev ne more nadomestiti nobena inštitucija. Otrokove osnovne potrebe po ljubezni, varnosti in sprejetosti lahko v največji meri zadovoljijo starši oz. otrokovi skrbniki. Naloga vsake družine je, da pomaga otroku oblikovati pozitivno samopodobo, samospoštovanje, samostojnost in neodvisnost.

Osnovna dejavnost v šoli je pouk in vzgoja k pozitivnim vrednotam življenja. Učenci se po starosti delijo v razrede (1. do 9.). Posamezni razredi imajo po dva ali tri oddelke (a, b, c).

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. Obvezni program obsega obvezne predmete (slovenščina, tuji jezik, zgodovina, družba, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, matematika, naravoslovje, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, kemija, biologija, fizika, likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo), izbirne predmete, ure oddelčne skupnosti po predmetniku in dneve dejavnosti.

Osnovnošolsko izobraževanje je razdeljeno na triletja oz. tri vzgojno-izobraževalna obdobja (1. VIZ obdobje: 1. – 3. razred, 2. VIZ obdobje: 4. – 6. razred, 3. VIZ obdobje: 7. – 9. razred). Vsako triletno obdobje ima svoje značilnosti in posebnosti in tvori zaključeno celoto po vsebini, organizaciji in vrsti pedagoških delavcev, ki poučujejo v posameznem obdobju.

V prvem VIZ obdobju poučuje učitelj razrednega pouka, v 1. razredu pa poleg njega skladno z normativi tudi vzgojitelj predšolskih otrok ali učitelj razrednega pouka. V drugem VIZ obdobju v 4. in 5. razredu poučuje učitelj razrednega pouka, nekatere predmete (TJA, GOS, GUM, ŠPO, LUM) lahko tudi učitelj predmetnega pouka, vendar ne več kot dva predmeta v 4. in ne več kot tri predmete v 5. razredu. V 6. razredu poučuje učitelj predmetnega pouka ali učitelj razrednega pouka. V tretjem VIZ obdobju poučujejo učitelji predmetnega pouka.

Znanje učencev v 1. in 2. razredu se ocenjuje opisno, v vseh ostalih razredih pa se znanje učencev pri vseh predmetih, tudi vzgojnih in izbirnih, ocenjuje številčno od 1 do 5.