POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove sposobnosti.

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ četrtine ur, namenjenih temu predmetu, organizira v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

V šolskem letu 2023/2024 bo potekal pouk v 8. in 9. razredu tudi pri slovenščini, angleščini in matematiki po oddelkih.