so pri matematiki OBVEZNE, saj so del utrjevanja učne snovi. Učiteljice matematike učencem REDNO dajemo domačo nalogo, saj vemo, da:

  • z domačo nalogo učenci utrdijo snov, ki smo jo obravnavali pri pouku,
  • šele pri samostojnem delu ugotovijo, kaj razumejo in česa ne,
  • se pri matematiki snov nadgrajuje in učenci prihodnjo uro ne morejo aktivno spremljati razlage, če predhodne snovi ne razumejo dobro in je nimajo utrjene.

Pri izbiri domačih nalog upoštevamo, da:

  • so primerne za vse učence (težje naloge niso obvezne za vse učence),
  • učenci zanje potrebujejo 15 do največ 20 minut dnevno.

 
PREGLEDOVANJE DOMAČIH NALOG

Učiteljice vsakodnevno pregledamo, kdo ima opravljeno domačo nalogo. Prav tako vedno frontalno preverimo pravilnost rešitev in se pogovorimo o postopkih reševanja. Jasno pa je, da v okviru rednega pouka ne moremo individualno pregledovati naloge vsakemu učencu posebej, saj je v vsakem oddelku več kot 20 učencev, šolska ura pa traja le 45 minut.
Učenci so med seboj različni. Nekateri so zelo samostojni in zmožni sami skrbeti za svoje obveznosti, drugi pa za to še niso dovolj zreli in potrebujejo pomoč. Starši najbolje poznate svojega otroka in mu želite samo dobro. Gotovo mu želite privzgojiti delovne navade, ga navaditi na odgovorno ravnanje in samostojnost. Če otrok ne opravlja redno domačih nalog, ga je tega treba naučiti.
Z namenom, da boste pri tem lažje uspešni in da boste imeli dober nadzor nad opravljanjem oz. neopravljanjem domačih nalog vašega otroka, se učiteljice matematike držimo naslednjega dogovora:

  • Domača naloga je vsak dan.
  • Učenci si morajo vsak dan v zvezek ob datumu zapisati, kaj je za nalogo.
  • Učiteljice si vsakodnevno beležimo, kdo ima nalogo. Če kdo izmed učencev ne piše redno domače naloge, o tem obvestimo njegovega razrednika.

V kolikor vas razrednik na govorilnih urah obvesti, da otrok ne piše redno domačih nalog, ukrepajte. Učitelji namreč izpostavimo tiste učence, pri katerih je neopravljanje domačih nalog precej resen problem, ki pa se ga da še rešiti.

 

KAJ ČE OTROK NE ZNA NAREDITI DOMAČE NALOGE

Zgodi se, da otrok naloge res ne zna narediti. V tem primeru učiteljice pričakujemo, da se bo naloge vsaj lotil (kar mora biti vidno v zvezku), da bo vedel, kaj je pri nalogi sploh treba narediti in da se bo na začetku ure učiteljici opravičil in pojasnil vzrok neopravljene domače naloge. Vsekakor pa naj se v takem primeru čim prej pozanima pri sošolcih ali učiteljici, kako se nalogo naredi.
Če otrok naloge pogosto ne zna narediti, je to lahko izgovor ali pa resen problem (naloge so namreč izbrane tako, da bi jih učenci morali znati rešiti). V tem primeru naj se otrok začne TAKOJ posluževati kakšne od ponujenih pomoči (dopolnilni pouk, govorilne ure za učence).

OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG NEDVOMNO BISTVENO PRIPOMORE K USPEŠNOSTI PRI PREDMETU IN K BOLJŠEMU ZNANJU. Žal pa se mnogo učencev tega ne zaveda oz. se začne zavedati šele po ocenjevanju znanja. Takrat pa je lahko že prepozno…