Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
  5. Imenovanje pooblaščene osebe

Kopiranje in posredovanje vsebin, ki jih objavlja šola je nezakonito.

.

Stališče šole glede potrebnih ukrepov v času prisotnosti virusa Sars-Cov-2

Splošno javnost obveščamo, da šola nima možnosti ali pristojnosti, da se odloči, katere predpise bo spoštovala in katerih ne. Prav tako javni zavod nima možnosti soditi, ali je posamezni predpis, ki velja, ustaven ali ne. Javni zavod pa ima pristojnost in tudi dolžnost, da izvaja vzgojno-izobraževalno delo, skladno z vsemi veljavnimi predpisi, odloki, odredbami, priporočili NIJZ, navodili MIZŠ in drugimi pravno zavezujočimi akti. Prioriteta javnega zavoda je torej izvajanje svoje zakonske pristojnosti, ob spoštovanju vseh navodil in priporočil za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeležencev VIZ procesa.

Sporočamo, da se lahko starši tudi v prihodnje zanesete na to, da bomo strokovni in drugi delavci šole vedno delovali v največjo korist otrok v času, ko so nam zaupani. Strokovno in odgovorno bomo poskrbeli za varno in spodbudno učno okolje ter jih vzgajali v strpne odrasle osebe, ki spoštujejo osebnost, zdravje in mnenje drugih.

 
 
 
Dostopnost