Od leta 2019 poteka naš projekt mobilnosti Erasmus+ (KA1) z naslovom Brišemo meje, gremo po znanje.  Učitelji smo naše cilje tega projekta zaradi situacije Covid velikokrat spreminjali in prilagajali. Vseh mobilnosti še nismo izvedli, vseeno pa stremimo po tem, da bo čimveč naših zastavljenih ciljev v sklopu pouka in drugih dejavnosti na šoli izvedenih in realiziranih. V projektu sodelujejo učitelji naše šole.

Tukaj smo jih sedaj zbrali in vas vabimo k branju dogajanja v sklopu tega našega mednarodnega projekta mobilnosti.

Ustvarjalnost in samoiniciativnost učencev

V šolskem letu 2020/21 smo v okviru učenja tujih jezikov spodbujali kreativnost učencev na različnih področjih, med njimi tudi na področju literarno – likovnega ustvarjanja. Štiri učenke (Franja Repovž, Živa Remic, obe 6. razred, Eva Kastelic in Ema Božič, obe 9. razred) so sodelovale na mednarodnem literarnem natečaju mesta Schwanenstadt. Eva Kastelic in Ema Božič sta z izvirno avtorsko zgodbo in ilustracijami ter inovativno izdajo knjižice osvojili drugo mesto.

1. slika – nagrajenki z mentorico in ravnateljico OŠ Brinje Grosuplje

Mentorica: Maja Zajc Kalar

V šolskem letu 2020/21 sta dve učenki s svojimi izvirnima literarnima zgodbama in pesmico dosegli lep uspeh na državnem natečaju Slovenske karitas (ki ozavešča o škodljivosti prekomernega uživanja alkohola ter pogubnih posledicah le-tega v družinah in družbi). Podelitev nagrad je zaradi epidemičnih razmer potekala na daljavo, gostja je bila šahovska velemojstrica Laura Unuk, ki je spodbudila mlade.

2. slika – posnetek zaslona med podelitvijo nagrad na natečaju ‘Moja poteza’.

Mentorica: Maja Zajc Kalar

Inovativno poučevanje, uporabljanje novih metod in oblik poučevanja

Na spodbudo ravnateljice je na šoli zaživelo bolj sistematično izvajanje sodelovalnega in medpredmetnega poučevanj. Dve kolegici (Tanja Vičič in Maja Zajc Kalar) sta prikazali primer sodelovalnega poučevanja in k hospitiranju povabili kolege. Šest kolegov se je udeležilo ure  (Infographic – Periodni sistem in branje prikazov (KEM + TJA, sept. 2020). Ponovili sva izvedbo še dvakrat v oddelkih osmega razreda. Uredili smo sistem pisanja priprav na izvedbo medpredmetnega povezovanja in pripravili primerne obrazce tako za pripravo kot poročilo. Zbirnik se vodi tudi v digitalnem zapisu v okolju MS teams.

Mentorica: Maja Zajc Kalar

                  V predprazničnih dneh smo se povezale kolegice, ki poučujemo jezike ter (na daljavo, v okolju MS teams) izvedle medpredmetne ure v oddelkih šestih razredov – Navade in običaji v božično – novoletnem času v angleško govorečem svetu in v Sloveniji (SLJ + TJA, dec. 2020, v dveh 6. oddelkih). 

Sabina Kavšek in Marjetka Kolbl sva ravno tako v decembru 2020 izvedli medpredmetne ure v šestih in sedmih razredih, ki so vključevala predmete TJA, NAR in GOS.

Medpredmetno poučevanje smo izvedli tudi na dnevu dejavnosti v osmih in devetih razredih ob bližnjem prazniku dneva samostojnosti in enotnosti. Povezali smo se s Hišo EU, izvedli (zoom) predavanje in kviz ter nadaljevali s spoznavanjem EU, njenih institucij, pa tudi Evrope, evropskih mest, kulture in zgodovine še pri pouku glasbene umetnosti, likovne umetnosti in geografije. Pri slednjem so učenci razvijali tudi spretnosti uporabe spletnih orodij in samostojno izdelali kviz (Kahoot).

V sodelovanju s kolegi – učitelji drugih predmetnih področij – so učiteljice aktiva angleščine pripravile in izvedle dva dneva dejavnosti za učence osmih in devetih razredov. Poudarek pri izvedbi je bil na medpredmetnem sodelovanju, samostojnosti in kreativnosti učencev, pa tudi krepitvi digitalnih kompetenc.

Hiša EU je pripravila zanimivo predstavitev EU (in Hiše EU ter njenega pomena) preko ‘zoom’ povezave, učenci so pestro predstavitev zaključili s sodelovanjem na kvizu o EU (‘kahoot’). V nadaljevanju so učenci spoznavali umetniška dela držav članic EU, samostojno sodelovali pri prepoznavanju le teh ob predstavitvi in nadaljevali z likovnim ustvarjanjem. Glasbeni del je bil namenjen spoznavanju Ode radosti, skladatelja (in pisca besedila), delu s teksti v tujem jeziku (angleščina), samostojnemu izražanju in petju himne v slovenskem in angleškem jeziku. Na področju geografije so s pomočjo IKT učenci spoznavali države, se preizkusili v izpolnjevanju neme karte. 

V sodelovanju s kolegi – učitelji drugih predmetnih področij – smo učitelji različnih predmetov izvedli dan  dejavnosti za učence osmih in devetih razredov na temo multimedia, kjer so se učenci urili v različnih spretnostih. Med drugim so se urili v izdelovanju holograma in animacij v aplikaciji Stop Motion.

Mentorice: Marjetka Kolbl, Sabina Kavšek, Petra Plavšič, Maja Zajc Kalar, Mateja Zupančič

Izboljšati digitalne kompetence učiteljev in učencev, uporaba spletnih orodij

V letošnjem šolskem letu posebno pozornost posvečamo uporabi IKT pri pouku tujega jezika. S kolegico (Živo Ovsenek) smo v oddelkih sedmega razreda v novembru izvedli uri uporabe tablic pri samostojnem delu s tekstom v tujem jeziku. Učenci so spoznavali različna spletna orodja, predvsem angleško-angleške slovarje in samostojneje delali s tekstom. 

Mentorica: Maja Zajc Kalar

Spoznati strateški načrt vodenja šole, uporaba IKT pri vodenju

Ravnateljica je pripravila predavanje za učitelje v okviru okrepčevalnice odnosov in dela na daljavo v času koronavirusa. Pripravila je vsebine, ki naj bi motivirale učitelje za delo na daljavo, učitelji pa naj bi naprej motivirali učence. V okviru tega smo pripravili nekaj idej kako motivirati učence in si zastavili tudi osebne cilje po metodi SMART:

Ravnateljica je predstavila na seminarju v Helsinkih našo šolo in slovenski šolski sistem ter spoznala kontaktno šolo iz Nemčije (Robert Schuman Europaschule), ki je naša partnerska šola v projektu Let’s get green v POŠ PP.

Ravnateljica je obiskala šolo v Helsinkih in poročala učiteljskemu zboru o poteku življenja in dela na šoli.

Pripravila je strateški načrt vodenja šole v prihodnosti. Načrt je predstavila sodelavcem. Načrt je del razvojnega načrta šole za obdobje od 2022 do 2026.

Mentorica: Natalija Kotar

(Skupno 557 obiskov, današnjih obiskov 1)