OCENA OPIS OCENE

ODLIČNO

(5)

Učenec-ka dosega ali celo presega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu ter učinkovito, racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Po potrebi pomaga pri pouku (kot vodja, demonstrator,…) in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Zelo dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, s tem si širi obzorje znanja in poznavanja športa, samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog, sposoben-na je samostojnega sojenja. Dobro pozna pomen ustrezne športne opreme, k pouku jo prinaša redno.

PRAV DOBRO

(4)

Učenec-ka dosega optimalno znanje, določeno v učnem načrtu, ter racionalno, varno in samostojno obvladuje zahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Po potrebi pomaga pri pouku in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben-na je sojenja z izkušenejšim sodnikom. Dobro pozna pomen ustrezne športne opreme, občasno je brez športne opreme.

DOBRO

(3)

Učenec-ka dosega temeljno znanje, določeno v učnem načrtu, ter varno in samostojno obvladuje manj zahtevnejše gibalne naloge. Zahtevnejše naloge opravi z aktivnim ali pasivnim varovanjem. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z nekaterimi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Včasih pomaga pri pouku in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, spremlja svoj napredek. Pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – zna soditi skupaj z učiteljem. Pozna pomen ustrezne športne opreme, večkrat je brez športne opreme.

ZADOSTNO

(2)

Učenec-ka komaj dosega minimalno znanje, določeno v učnem načrtu. Zahtevnejše gibalne naloge opravi samo z aktivnim varovanjem in s prilagojenimi pogoji. Slabo obvladuje teoretična in praktična znanja. Redko spremlja svoj napredek in ga zna vrednotiti samo s pomočjo. Pozna enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Zadostno pozna pomen ustrezne športne opreme, k pouku jo prinaša neredno.

NEZADOSTNO

(1)

Učenec-ka ne dosega minimalnega znanja, določenega z učnim načrtom. Ne obvladuje teoretičnih in praktičnih znanj in ne zmore samostojno opraviti enostavnejših nalog. Ne spremlja svojega napredka in ga ne zna samostojno vrednotiti. Vedno je potrebno aktivno varovanje. Pozna le nekatera enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Zelo slabo pozna pomen ustrezne športne opreme, k pouku jo prinaša zelo neredno.